สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จำกัด
THANACHART FUND MANAGEMENT COMPANY LIMITED
[ คลิกเพื่อดู ประวัติการเปลี่ยนชื่อ ] [ คลิกเข้าเว็บไซต์ของบริษัท ]
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
231 อาคารธนชาต ปาร์คเพลส ชั้น 5-7
ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 0-2126-8300 โทรสาร. 0-2126-8398 [ คลิกเพื่อดู สำนักงานบริการ/สาขา ]

วันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท : 19 มีนาคม 2535
ทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้ว
 - ทุนจดทะเบียน100.00 ล้านบาท
 - ทุนชำระแล้ว100.00 ล้านบาท
ภายใต้ พรบ.หลักทรัพย์
ประเภทใบอนุญาตเลขที่วันที่ใบอนุญาตมีผลหมายเหตุ
 การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน/14 สิงหาคม 2552
 การจัดการกองทุนรวม/14 สิงหาคม 2552
 การจัดการกองทุนส่วนบุคคล (กองทุนส่วนบุคคล)/14 สิงหาคม 2552
 การจัดการกองทุนส่วนบุคคล (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)/14 สิงหาคม 2552
ภายใต้ พรบ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ประเภทใบอนุญาตเลขที่วันที่ใบอนุญาตมีผลหมายเหตุ
 การเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า/14 สิงหาคม 2552
 การเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า/14 สิงหาคม 2552ยังไม่เริ่มประกอบธุรกิจ
ประเภทการจดทะเบียนวันที่การจดทะเบียนมีผลหมายเหตุ
     ไม่พบข้อมูลในฐานข้อมูล   
     
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน (มากกว่า 10%) ข้อมูล ณ วันที่ 15/08/2551 *
ลำดับชื่อผู้ถือหุ้นจำนวนหุ้นสัดส่วนการถือหุ้น
         1.ธ.ธนชาต จำกัด (มหาชน)7,499,993.00               75.00%                    
         2.ธ.ออมสิน2,500,000.00               25.00%                    
* วันที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ / วันที่ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
หมายเหตุ โดยที่มีประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยเรื่องผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ลงวันที่ 23 ก.พ. 43 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นเกินกว่า 10 % ก่อนวันที่ประกาศใช้บังคับไม่ต้องขอความเห็นชอบ ดังนั้น สำนักงานจึงไม่ได้ให้ความเห็นชอบผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นเกินกว่า 10% ก่อนวันที่ 23 ก.พ. 43
ผู้บริหาร
ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งสัญชาติ
เจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงาน (compliance officer)
ลำดับชื่อ-นามสกุล
          1.นางวนิดา ดวงพัตรา

ค้นหาประวัติการกระทำผิดของบริษัท ย้อนหลัง 15 ปี

รายงานการตรวจสอบล่าสุดและย้อนหลัง 5 ปี
 
 งบการเงินย้อนหลัง (เริ่มงวดครึ่งปี 2546)

กรณีที่ไม่สามารถเรียกดูเอกสารภาพ Down load plug-in ได้ที่ www.alternatiff.com


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map