ผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับการจดทะเบียน | ผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับใบอนุญาต