ผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับการจดทะเบียน | ผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับใบอนุญาต
ผู้ที่ได้รับการจดทะเบียนประเภทนี้สามารถทำธุรกิจได้เฉพาะกับ ผู้ลงทุนสถาบัน เท่านั้น ไม่สามารถให้บริการแก่บุคคลทั่วไปได้      ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสถาบัน หมายถึง ผู้ลงทุนที่เป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทประกันชีวิต นิติบุคคลประเภทบรรษัท กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ตลอดจนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือผู้ลงทุนประเภทอื่นที่เป็นนิติบุคคล ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกำหนด
หมายเหตุ * ยังไม่เปิดให้บริการ