สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับการจดทะเบียน | ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับใบอนุญาต |
ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จำกัดเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับโลหะมีค่าที่ได้รับใบอนุญาต |
ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จำกัดเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับสินค้าเกษตร
หมายเหตุ * ยังไม่เปิดให้บริการ


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map