Public Hearing
 
 
   ร่างประกาศการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน (on-going capital requirement) ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) และบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน (บลน.) และแนวทางดำเนินการ เมื่อไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกำหนด (เลขที่ อนจ. 31/2560)
  เอกสารรับฟังความคิดเห็น แบบสำรวจความคิดเห็น
 
 • เอกสารรับฟังความคิดเห็น
 • เอกสารแนบ 1
 • เอกสารแนบ 2
 • เอกสารแนบ 3
 • เอกสารแนบ 4
 • เอกสารแนบ 5
 • เอกสารแนบ 6
 • เอกสารแนบ 7
 • เอกสารแนบ 8
 • เอกสารแนบ 9
 •   วันที่สุดท้ายของการให้ความคิดเห็น : 17 พฤศจิกายน 2560

     ร่างประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (เลขที่ อนธ. 30/2560)
    เอกสารรับฟังความคิดเห็น แบบสำรวจความคิดเห็น
   
 • เอกสารรับฟังความคิดเห็น
 • เอกสารแนบ 1
 • เอกสารแนบ 2
 • เอกสารแนบ 3
 • เอกสารแนบ 4
 • เอกสารแนบ 5
 • เอกสารแนบ 6
 • เอกสารแนบ 7
 • เอกสารแนบ 8
 •   วันที่สุดท้ายของการให้ความคิดเห็น : 13 พฤศจิกายน 2560

     การแก้ไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนโดยลูกค้ายินยอมให้ตัดสินใจแทนในขอบเขตที่จำกัด (เลขที่ อนธ. 28/2560)
    เอกสารรับฟังความคิดเห็น แบบสำรวจความคิดเห็น
   
 • เอกสารรับฟังความคิดเห็น
 •   วันที่สุดท้ายของการให้ความคิดเห็น : 30 ตุลาคม 2560

     ร่างประกาศเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ (เลขที่ อนจ. 27/2560 )
    เอกสารรับฟังความคิดเห็น แบบสำรวจความคิดเห็น
   
 • เอกสารรับฟังความคิดเห็น
 • เอกสารแนบ 1
 • เอกสารแนบ 2
 • เอกสารแนบ 3
 •   วันที่สุดท้ายของการให้ความคิดเห็น : 16 ตุลาคม 2560

     (1) ร่างประกาศเกี่ยวกับนิยามผู้มีเงินลงทุนสูง
  (2) ร่างประกาศเกี่ยวกับการกระจายการลงทุนสำหรับกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
  (3) ร่างประกาศเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลกองทุนรวม (เลขที่ อนจ. 29/2560)
    เอกสารรับฟังความคิดเห็น แบบสำรวจความคิดเห็น
   
 • เอกสารรับฟังความคิดเห็น
 • เอกสารแนบ 1
 • เอกสารแนบ 2
 • เอกสารแนบ 3
 •   วันที่สุดท้ายของการให้ความคิดเห็น : 10 ตุลาคม 2560

     การเปิดเผยข้อมูลการนำ CG Code ไปปรับใช้ในแบบแสดงรายการข้อมูล (เลขที่ อสภ.26/2560)
    เอกสารรับฟังความคิดเห็น แบบสำรวจความคิดเห็น
   
 • เอกสารรับฟังความคิดเห็น
 •   วันที่สุดท้ายของการให้ความคิดเห็น : 08 ตุลาคม 2560

     การปรับปรุงหลักเกณฑ์การมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ (Outsource) (เลขที่ อนธ. 25/2560)
    เอกสารรับฟังความคิดเห็น แบบสำรวจความคิดเห็น
   
 • เอกสารรับฟังความคิดเห็น
 •   วันที่สุดท้ายของการให้ความคิดเห็น : 29 กันยายน 2560

     ร่างประกาศเกี่ยวกับหน้าที่ของกองทุนรวมและทรัสต์ที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานภายหลังการเสนอขาย (เลขที่ อจค. 23/2560)
    เอกสารรับฟังความคิดเห็น แบบสำรวจความคิดเห็น
   
 • เอกสารรับฟังความคิดเห็น
 • เอกสารแนบ 1 - 4
 • เอกสารแนบ 5 - 8
 • เอกสารแนบ 9 - 12
 • เอกสารแนบ 13 - 14
 • เอกสารแนบ 15 - 16
 • เอกสารแนบ 17 - 19
 • เอกสารแนบ 20 - 23
 • เอกสารแนบ 24 - 27
 • เอกสารแนบ 28 - 31
 •   วันที่สุดท้ายของการให้ความคิดเห็น : 20 กันยายน 2560

     ร่างประกาศเกี่ยวกับเรื่องทุนจดทะเบียนชำระแล้วของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (เลขที่ อนธ. 24/2560)
    เอกสารรับฟังความคิดเห็น แบบสำรวจความคิดเห็น | ผลสรุปการรับฟังความคิดเห็น
   
 • เอกสารรับฟังความคิดเห็น
 • เอกสารแนบ 1
 • เอกสารแนบ 2
 • เอกสารแนบ 3
 •   วันที่สุดท้ายของการให้ความคิดเห็น : 19 กันยายน 2560

     หลักการแก้ไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ และการทำหน้าที่ของตัวกลาง (เลขที่ อจต. 22/2560)
    เอกสารรับฟังความคิดเห็น แบบสำรวจความคิดเห็น
   
 • เอกสารรับฟังความคิดเห็น
 •   วันที่สุดท้ายของการให้ความคิดเห็น : 30 สิงหาคม 2560