>> การจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม

  ประเภท เรื่อง มาตรา ดูเอกสาร วันที่ลงนาม วันที่มีผลใช้บังคับ
1. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 33/2541 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ประเภทที่ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ พ.ศ. 2536 (ฉบับที่ 4)   19/08/2541 26/08/2541
2. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 31/2541 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 2)   19/08/2541 26/08/2541
3. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 32/2541 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน พ.ศ. 2536 (ฉบับที่ 3)   19/08/2541 26/08/2541
4. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 38/2540 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมประเภทที่ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ (ฉบับที่ 3)   10/11/2540
5. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 26/2540 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมประเภทที่ลงทุนในหน่วยลงทุน   30/06/2540
6. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กก. 1/2539 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวม   16/01/2539
7. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กก. 26/2538 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ฉบับที่ 2)   15/12/2538
8. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กก. 27/2538 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ประเภทที่ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ (ฉบับที่ 2)   15/12/2538
9. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมผสม พ.ศ. 2536   20/09/2536
10. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมประเภทที่ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ พ.ศ. 2536   20/09/2536
11. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน พ.ศ. 2536   30/07/2536
12. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม   18/05/2535
13. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 31/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมที่ลงทุนต่างประเทศ (ฉบับประมวล)  
14. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 46/2541 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม (ฉบับประมวล)  
15. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 26/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมวายุภักษ์ (ฉบับประมวล)  
16. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 1/2549 เรื่อง การยกเลิกประกาศเกี่ยวกับการควบรวมกองทุน และการจัดการกองทุนรวมในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้   18/01/2549 16/02/2549
17. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 14/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนี้ หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง ผิดนัดชำระหนี้   06/06/2544 16/06/2544
18. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 8/2543 เรื่อง การผ่อนผันการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม   31/01/2543 19/02/2543
19. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 30/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน (ฉบับประมวล)   10/06/2547
20. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 29/2547 เรื่อง การยกเลิกประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับประมวล)  
21. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 27/2552 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน (ฉบับประมวล)   20/07/2552 16/08/2552
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 91/2552 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน (ฉบับที่ 2) 01/10/2552 16/10/2552
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 48/2553 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน (ฉบับที่ 3) 22/12/2553 01/07/2554
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 2/2555 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน (ฉบับที่ 4) 12/01/2555 01/02/2555
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 47/2556 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน (ฉบับที่ 8) 14/11/2556 01/12/2556
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 13/2557 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน (ฉบับที่ 9) 03/06/2557 01/07/2557
22. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 21/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการจัดการกองทุนรวมอีทีเอฟ   18/07/2548 18/07/2548
23. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 1/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยบริษัทจัดการในนามกองทุน และการเปิดเผยข้อมูล   11/01/2548 16/01/2548
24. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สบ. 10/2541 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับประมวล)   10/04/2541 29/04/2541
25. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 24/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการจัดการกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (ฉบับประมวล)  
26. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 21/2552 การยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับการดำเนินการเมื่อมีการถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเกินกว่าหนึ่งในสาม   28/07/2552 16/08/2552
27. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข/น. 32/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน (ฉบับที่ 10)   27/11/2551 01/12/2551
28. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ/น. 8/2551 เรื่อง การรายงานการลงทุนในทรัพย์สินต่างประเทศของบริษัทหลักทรัพย์   12/03/2551 14/03/2551
29. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข/น. 4/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน(ฉบับที่ 8)   04/02/2551 15/02/2551
30. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข/น. 9/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน (ฉบับที่ 9 )   12/03/2551 14/02/2551
31. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข/น. 17/2550 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน (ฉบับที่ 6)   04/07/2550 16/07/2550
32. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข/น. 15/2550 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน (ฉบับที่ 5)   02/07/2550 16/07/2550
33. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข/น. 2/2550 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน (ฉบับที่ 4)   23/02/2550 15/03/2550
34. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข/น. 25/2549 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน (ฉบับที่ 3)   31/05/2549 01/06/2549
35. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข/น. 7/2549 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน (ฉบับที่ 2)   14/03/2549 14/03/2549
36. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข/น. 1/2549 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน   07/02/2549 16/02/2549
  ตารางและคำอธิบายแนบท้ายประกาศ (สข/น. 1/2549)
37. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ อน. 1/2548 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยบริษัทจัดการในนามกองทุน และการเปิดเผยข้อมูล   11/01/2548 16/01/2548
38. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 35/2544 เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการ กองทุนรวมมีประกัน   05/09/2544 16/09/2544
39. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 56/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เและวิธีการในการขายหรือรับซื้อคืน หน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์   16/11/2543 28/11/2543
40. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 1/2542 เรื่อง แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม   13/01/2542 29/01/2542
41. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 19/2541 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน ของกองทุนรวม (ฉบับที่ 2)   08/05/2541 22/05/2541
42. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข/น. 1/2549 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน (ฉบับประมวล)   07/02/2549
  โครงสร้างของประกาศที่ สข/น. 1/2549
43. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 23/2547 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับประมวล)   11/06/2547
44. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน พ.ศ. 2536   06/08/2536
45. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม   18/05/2535
46. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 23/2545 เรื่อง คุณสมบัติผุ้ประกันของกองทุนรวมมีประกัน (ฉบับประมวล)  
47. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 7/2548 เรื่อง การลงทุนในหรือมีไว้ซื่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน และการกำหนดอัตราส่วนการลงทุนของกองทุน (ฉบับประมวล)  
48. แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ EF-2 หนังสือแต่งตั้งผู้รับรอง (Certifier) (ฉบับประมวล)   23/01/2550 16/03/2550
49. แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ EF-3 หนังสือแต่งตั้งผู้ปฏิบัติการ (Authorized Officer) (ฉบับประมวล)   23/01/2550 16/03/2550
50. แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ EF-4 หนังสือเพิกถอนผู้รับรองหรือผู้ปฏิบัติการ (ฉบับประมวล)   23/01/2550 16/03/2550
51. แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ EF-3 หนังสือแต่งตั้งผู้ปฏิบัติการ (Authorized Officer)  
52. แบบรายงาน/แบบฟอร์ม ตารางรายงานการคืนวงเงินที่ได้รับจัดสรรเพื่อลงทุนในต่างประเทศ  
53. แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ 117-5 แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมของรอบปีบัญชี...  
54. แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ EF-4 หนังสือเพิกถอนผู้รับรองหรือผู้ปฏิบัติการ  
55. แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ EF-1 หนังสือแสดงความตกลงในการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  
56. แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ EF-2 หนังสือแต่งตั้งผู้รับรอง (Certifier)  
57. แบบรายงาน/แบบฟอร์ม ตัวอย่างรายงานการแจ้งคืนวงเงินที่ได้รับจัดสรรเพื่อลงทุนในต่างประเทศ  
58. แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ 124-2 คำขอจดทะเบียนกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  
59. หนังสือเวียน ที่ จต.(ว) 5/2556 นำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจ   05/06/2556 16/06/2556
60. หนังสือเวียน ที่ กลต.จต.(ว) 21/2556 นำส่งสำนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจ   03/04/2556 02/04/2556
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 12/2556 การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 12) 02/04/2556 02/04/2556
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 13/2556 การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับที่ 9) 02/04/2556 02/04/2556
  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 22/2556 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้ง จัดการและลงทุนของกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย (ฉบับที่ 2) 02/04/2556 02/04/2556
61. หนังสือเวียน ที่ กลต.นจ.(ว) 1/2560 ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการตั้งชื่อและการเปิดเผยความเสี่ยงของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย   09/01/2560
62. หนังสือเวียน ที่ จต.(ว) 1/2556 นำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจ   31/01/2556
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 3/2556 หลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน 14/01/2556 01/04/2556
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 3/2556 หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 14/01/2556 01/04/2556
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 4/2556 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน (ฉบับที่ 10) 14/01/2556 01/04/2556
63. หนังสือเวียน ที่ กลต.น.(ว) 20/2554 เรื่อง แนวทางขั้นต่ำในการป้องปรามการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในของกองทุน   23/12/2554
  คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับหนังสือเวียนที่ กลต.น.(ว) 20/2554 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2554 เรื่อง แนวทางขั้นต่ำในการป้องปรามการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในของกองทุน
64. หนังสือเวียน ที่ กลต.น.(ว) 32/2552 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (“หน่วยลงทุนต่างประเทศ”) เพิ่มเติม   27/11/2552
65. หนังสือเวียน ที่ กลต.น.(ว) 28/2552 การเปิดเผยความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศตั้งแต่ร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม   30/09/2552
66. หนังสือเวียน ที่ น.(ว) 11/2552 นำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจ   18/08/2552
67. หนังสือเวียน ที่ กลต.น.(ว) 13/2552 การลงทุนในตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน   06/05/2552
68. หนังสือเวียน ที่ กลต.น.(ว) 53/2551 การขออนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมแบบเป็นกลุ่มคำขอ   08/12/2551
69. หนังสือเวียน ที่ น.(ว) 8/2551 นำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจ   03/12/2551
70. หนังสือเวียน ที่ กลต.น.(ว) 43/2551 การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศการลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน   08/09/2551
71. หนังสือเวียน ที่ กลต.น.(ว) 42/2550 การแจ้งแนวทางการอนุมัติวงเงินลงทุนในต่างประเทศ (ฉบับที่ 4)   05/11/2550
  รายชื่อกองทุนรวม FIF ที่ได้รับอนุมัติจัดตั้งกองทุนรวม และจองวงเงินลงทุนในต่างประเทศแล้ว
72. หนังสือเวียน ที่ กลต.น.(ว) 33/2550 ขอแจ้งแนวทางการจัดสรรวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)   27/07/2550
73. หนังสือเวียน ที่ น.(ว) 11/2550 นำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจ   17/07/2550
74. หนังสือเวียน ที่ กลต.น.(ว) 30/2550 การแจ้งแนวทางการจัดสรรวงเงินลงทุนในต่างประเทศ (ฉบับที่ 2)   04/07/2550
75. หนังสือเวียน ที่ น.(ว) 7/2550 นำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจ   17/05/2550
76. หนังสือเวียน ที่ กลต.น.(ว) 14/2550 การแจ้งแนวทางการจัดสรรวงเงินลงทุนต่างประเทศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน   16/03/2550
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม ตัวอย่างแบบรายงานยอดคงค้างการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ และรายงานการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม รายงานสรุปสถานะวงเงินลงทุนในต่างประเทศที่บริษัทจัดการได้รับจัดสรรจากสำนักงาน
  ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ลงวันที่12 มกราคม 2550
77. หนังสือเวียน ที่ น.(ว) 6/2550 นำส่งสำเนาระเบียบวิธีปฏิบัติสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 2)   15/03/2550
  สรุปสาระสำคัญของระเบียบวิธีปฏิบัติสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 2)
  แบบรายงานที่ส่งสำนักงานในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
78. หนังสือเวียน ที่ น.(ว) 4/2550 นำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจ   08/03/2550
79. หนังสือเวียน ที่ น.(ว) 5/2550 การกำหนดกรณีที่บริษัทจัดการได้รับการผ่อนผันไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 11/5(2) แห่งประกาศ ที่ สข/น. 1/2549 สำหรับกองทุนรวมที่จดทะเบียนอยู่แล้วก่อนวันที่ 14 มีนาคม 2549   08/03/2550
80. หนังสือเวียน ที่ กลต.น.(ว) 6/2550 แนวทางการจัดสรรวงเงินลงทุนต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2550   30/01/2550
81. หนังสือเวียน ที่ กลต.น.(ว) 59/2549 การขออนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน (non-retail fund)   28/12/2549
82. หนังสือเวียน ที่ กลต.น.(ว) 18/2549 การจัดสรรวงเงินลงทุนในต่างประเทศสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ครั้งที่ 2/2549   07/06/2549
  รายงานสรุปวงเงินรวมที่บริษัทจัดการได้รับจัดสรรทั้งหมด
  หนังสือของ ธปท. ที่ ฝกก. (31) 358/2548 เรื่อง การผ่อนผันระเบียบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2548
83. หนังสือเวียน ที่ น.(ว) 10/2549 นำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจ   01/06/2549
84. หนังสือเวียน ที่ กลต.น.(ว) 12/2549 การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศจัดการกองทุน   11/04/2549
85. หนังสือเวียน ที่ น.(ว) 5/2549 นำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจ   20/03/2549
86. หนังสือเวียน ที่ กลต.น.(ว) 1/2549 การจัดสรรวงเงินลงทุนในต่างประเทศสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ   24/01/2549
87. หนังสือเวียน ที่ น.(ว) 1/2549 การแจ้งวงเงินสำรองคงเหลือสำหรับลงทุนในต่างประเทศสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ   12/01/2549
88. หนังสือเวียน ที่ น.(ว) 27/2548 นำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจ   22/12/2548
89. หนังสือเวียน ที่ น.(ว) 24/2548 การเปิดเผยแนวปฏิบัติในการใช้สิทธิออกเสียง และการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงต่อผู้ลงทุน   20/12/2548
90. หนังสือเวียน ที่ น.(ว) 25/2548 การแจ้งคืนวงเงินลงทุนในต่างประเทศสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ   20/12/2548
91. หนังสือเวียน ที่ กลต.น.(ว) 30/2548 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดตั้งและจัดการกองทุน   29/08/2548
92. หนังสือเวียน ที่ น.(ว) 14/2548 นำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจ   25/07/2548
93. หนังสือเวียน ที่ กลต.น.(ว) 9/2548 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและนำส่งสำเนาประกาศ   15/03/2548
94. หนังสือเวียน ที่ น.(ว) 5/2548 นำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมสึนามิ   28/01/2548
95. หนังสือเวียน ที่ น.(ว) 3/2548 นำส่งประกาศเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวม และการเปิดเผยข้อมูล   19/01/2548
  สรุปสาระสำคัญของประกาศ
96. หนังสือเวียน ที่ น.(ว) 18/2547 การพัฒนาระบบ MFAS   08/07/2547
97. หนังสือเวียน ที่ กลต.น.(ว) 29/2547 นำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดตั้งและจัดการกองทุน   06/07/2547
98. หนังสือเวียน ที่ น.(ว) 11/2547 นำส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   26/04/2547
99. หนังสือเวียน ที่ น.(ว) 6/2547 นำส่งสำเนาระเบียบวิธีปฏิบัติฯ ว่าด้วยการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2547 รวมทั้งสำเนาประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรับส่งแบบรายงานกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล   10/03/2547
  คู่มือการใช้งานระบบรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบรายงานการจัดการกองทุนรวม (Investment Management Reporting : IMRS) (สำหรับบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม)
  คู่มือการใช้งานระบบรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบรายงานการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (Provident and Private Fund Reporting System : PARS) (สำหรับบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล)
100. ระเบียบวิธีปฏิบัติ ระเบียบวิธีปฏิบัติสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2547 (ฉบับประมวล)   17/02/2547 01/03/2547
  สรุปสาระสำคัญของระเบียบวิธีปฏิบัติสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 2)
  แบบรายงานที่ส่งสำนักงานในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์