สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default


เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜เธ‹เน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธเน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜เธ‹เน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜๏ฟฝ >> บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

  ประเภท เรื่อง มาตรา ดูเอกสาร วันที่ลงนาม วันที่มีผลใช้บังคับ
1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลัก เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะพ.ศ. 2552   28/07/2552 16/08/2552
  มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพย์สินในประเทศไทย
  มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพการประเมินมูลค่าโรงงาน เครื่องจักร และอุปกรณ์
2. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง การให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และผู้ประเมินหลัก เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ พ.ศ. 2550   20/11/2550 01/01/2551
  หนังสือยินยอมให้สำนักงานจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
  หนังสือเวียนที่ กลต.จ.(ว) 41 / 2549 เรื่อง การยินยอมให้สำนักงานจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
3. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ อจ. 22/2543 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน   16/10/2543 01/11/2543
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบคำขอความเห็นชอบเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
  หนังสือยินยอมให้สำนักงานจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
  หนังสือเวียน ที่ กลต.(ว) 18/2548 เรื่อง มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
  หนังสือเวียน ที่ กลต.(ว) 6/2549 เรื่อง การปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
  หนังสือเวียน ที่ กลต.(ว) 41/2549 เรื่อง การยินยอมให้สำนักงานจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
  
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map