สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default


???????????????? >> ที่ปรึกษาทางการเงิน

  ประเภท เรื่อง มาตรา ดูเอกสาร วันที่ลงนาม วันที่มีผลใช้บังคับ
1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. การให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงิน และขอบเขตการดำเนินงาน พ.ศ. 2550   17/12/2550 01/01/2551
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล (สำหรับกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินขอตรวจสอบคะแนนความผิดของผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน)
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม หนังสือรับรองประวัติกรรมการหรือบุคลากรของที่ปรึกษาทางการเงิน
2. แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ FA-1 คำขอความเห็นชอบเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน   03/08/2552 01/09/2552
3. แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ FA-2 คำขอความเห็นชอบเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน   03/08/2552 01/09/2552
4. แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ FA-3 แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมกรรมการ/ ผู้จัดการ/ ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไปที่รับผิดชอบงานด้านที่ปรึกษาทางการเงิน / ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน   03/08/2552 01/09/2552
5. หนังสือเวียน ที่ กลต.จ.(ว) 22/2554 การแก้ไขประกาศว่าด้วยที่ปรึกษาทางการเงินและแนวทางการพิจารณาความผิดของที่ปรึกาาทางการเงิน   30/12/2554 16/01/2555
6. หนังสือเวียน ที่ กลต.ก.(ว) 49/2550 เรื่อง การแก้ไขประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงิน และการปรับปรุงระบบการบันทึกคะแนนความผิด (point system)   17/12/2550 01/01/2551
7. หนังสือเวียน ที่ กลต.จ.(ว) 1/2553 เรื่อง การปรับปรุงระบบการบันทึกคะแนนความผิด (point system)   15/01/2553
  ระบบการบันทึกคะแนนความผิด (point system) ของที่ปรึกษาทางการเงิน
  
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map