๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ >> การดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของลูกค้า

  ประเภท เรื่อง มาตรา ดูเอกสาร สถานะ วันที่ลงนาม วันที่มีผลใช้บังคับ
1. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ/น. 8/2545 เรื่อง การกำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของลูกค้า   01/02/2545 01/02/2545
  หนังสือเวียน ที่ ข.(ว) 15/2546 เรื่อง ขอความร่วมมือในการให้ข้อมูล 24/06/2546
  หนังสือเวียน ที่ ธ.(ว) 26/2545 เรื่อง ขอซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของลูกค้า 13/08/2545
  หนังสือเวียน ที่ ธ.(ว) 7/2545 เรื่อง นำส่งประกาศ กธ/น.8/2545 21/02/2545
  หนังสือเวียน ที่ ธ.(ว) 14/2545 เรื่อง นำส่งประกาศ 10/04/2545
2. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/ข/ด/น. 62/2552 การกำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของลูกค้า   03/08/2552 01/09/2552
  หนังสือเวียน ที่ ธ.(ว) 26/2545 เรื่อง ขอซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของลูกค้า 13/08/2545
  หนังสือเวียน ที่ ธ.(ว) 7/2545 เรื่อง นำส่งประกาศ กธ/น.8/2545 21/02/2545
  หนังสือเวียน ที่ ธ.(ว) 14/2545 เรื่อง นำส่งประกาศ 10/04/2545
3. หนังสือเวียน ที่ ธ.(ว) 26/2545 เรื่อง ขอซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของลูกค้า   13/08/2545