สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default


การให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์
|-
การขอใบอนุญาต / ค่าธรรมเนียม
|- |-
การขอใบอนุญาต (มาตรา 90)
|- |-
การเพิกถอนใบอนุญาต (มาตรา 147)
|- |-
ค่าธรรมเนียม (มาตรา 14, 19)
|-
เงินกองทุน (มาตรา 97)
|-
การประกอบธุรกิจ
|- |-
การให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (มาตรา 98(8))
|- |-
การให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (มาตรา 102)
|- |-
การรับเรื่องร้องเรียน
|-
ผู้บริหาร / บุคลากร
|- |-
การให้ความเห็นชอบและคุณสมบัติ (มาตรา 103, 104)
|-
ผู้ถือหุ้น
|- |-
การขอรับใบอนุญาตและคุณสมบัติ (มาตรา 90, 91)
|-
การดูแลทรัพย์สินของลูกค้า (มาตรา 98(3))
|-
การดำเนินการธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง
|- |-
การประกอบธุรกิจอื่น (มาตรา 98(8))
|-
การดำเนินการภายในของบริษัทหลักทรัพย์
|- |-
การลงทุนของพอร์ตบริษัทหลักทรัพย์ (มาตรา 98(7))
|- |-
การมอบหมายงานให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการ (outsource)
|- |-
การทำสัญญาร่วมบริหาร /สัญญาอื่นๆ
|-
ผู้สอบบัญชี
|- |-
การให้ความเห็นชอบ (มาตรา 106)
|-
การบันทึกบัญชีและงบการเงิน (มาตรา 105, 106)
|-
การรายงาน (มาตรา 109)
|-
การเปิดเผยข้อมูล
|- |-
การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทหลักทรัพย์ (มาตรา 108)
|-
การป้องกันการฟอกเงิน
|-
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
|-
อนุญาโตตุลาการ
|-
การยื่นอุทธรณ์
|-
อื่นๆ
|- |-
วันหยุดทำการ (มาตรา 110)
|- |-
อื่นๆ
  

ค้นหากฎหมาย  
กฎหมายและประกาศที่ออกรายปี  


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map