สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default


การครอบงำกิจการ
|-
การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ
|- |-
การได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ
|- |-
การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ
|- |-
แบบและระยะเวลาจัดทำความเห็นเกี่ยวกับคำเสนอซื้อ
|- |-
การแต่งตั้งและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการวินิจฉัย
|- |-
การผ่อนผันการทำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ
  
การให้ความเห็นชอบ
|-
ที่ปรึกษาทางการเงิน
|-
ผู้สอบบัญชี
|-
บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
|-
สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
|-
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
  

ค้นหากฎหมาย  
กฎหมายและประกาศที่ออกรายปี  


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map