สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default


ที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|-
การขอรับใบอนุญาต/จดทะเบียน
|-
ลักษณะที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
|-
หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจ
|-
การดำรงความเพียงพอของเงินกองทุน
|-
ผู้บริหาร/บุคลากร
|- |-
การให้ความเห็นชอบและคุณสมบัติ (มตรา 103, 104)
|-
ค่าธรรมเนียม
|-
หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
  
ผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ และบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์
|-
การขอความเห็นชอบและคุณสมบัติ
  

ค้นหากฎหมาย  
กฎหมายและประกาศที่ออกรายปี  


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map