สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default


การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
|-
ค่าธรรมเนียมประเภทต่าง ๆ (มาตรา 14 และ 19)
|-
ผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์
|-
สำนักงานสาขาและสำนักงานบริการด้านหลักทรัพย์
|-
เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (มาตรา 97)
|-
การลดทุนของบริษัทหลักทรัพย์
|-
การกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือเป็นการเอาเปรียบลูกค้า (มาตรา 98(3))
|-
การซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้า (มาตรา 98(4))
|-
การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (มาตรา 98(5))
|-
การขายหลักทรัพย์โดยที่บริษัทหลักทรัพย์ยังไม่มีหลักทรัพย์นั้นอยู่ในครอบครอง (มาตรา 98(5))
|-
การซื้อหรือมีหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์
|-
การประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทหลักทรัพย์
|-
การโฆษณากิจการของบริษัทหลักทรัพย์ (มาตรา 98(10))
|-
ลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารและข้อยกเว้น (มาตรา 103)
|-
การให้ความเห็นชอบผู้บริหารและการเพิกถอน (มาตรา 104)
|-
การบันทึกบัญชีและงบการเงิน (มาตรา 105)
|-
การจัดทำและการประกาศงบการเงินและการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี (มาตรา 106)
|-
การให้บริษัทหลักทรัพย์ประกาศรายการหรือเปิดเผยข้อมูล (มาตรา 108)
|-
แบบรายงาน (มาตรา 109)
|-
อำนาจในการเพิกถอนใบอนุญาต (มาตรา 147)
|-
วิธีปฎิบัติและเงื่อนไขในการใช้บริการด้านงานสนับสนุนจากผู้ให้บริการด้านงานสนับสนุน
  

ค้นหากฎหมาย  
กฎหมายและประกาศที่ออกรายปี  


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map