สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default


ตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|-
บทนิยาม (มาตรา 3)
|-
การขออนุญาต การขอจดทะเบียน การออกใบอนุญาต และการรับจดทะเบียน (มาตรา 16)
|-
การกำกับดูแลการประกอบธุรกิจ (มาตรา 18)
|-
วันและเวลาทำการ (มาตรา 18)
|-
ผู้บริหารและบุคลากร (มาตรา 18 และ 24)
|-
แบบรายงาน (มาตรา 19)
|-
การประกอบธุรกิจอื่น (มาตรา 22)
|-
การให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเปิดเผยข้อมูล (มาตรา 28)
|-
ผู้สอบบัญชี (มาตรา 30)
|-
การดำรงฐานะการเงินของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (มาตรา49)
|-
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
|-
อื่นๆ
  

ค้นหากฎหมาย  
กฎหมายและประกาศที่ออกรายปี  


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map