สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default


กองทุนส่วนบุคคล
|-
การดำเนินการของบริษัทจัดการ
|- |-
การขอรับใบอนุญาต
|- |-
การขอเริ่มประกอบธุรกิจ
|- |-
ที่ทำการ
|- |-
การดำเนินงาน
|- |-
การประกอบกิจการอื่น
|- |-
การดำรงความเพียงพอของเงินกองทุน และการทำประกันภัยความรับผิดชอบบริษัทจัดการ
|- |-
การซื้อหรือมีหุ้นเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัทจัดการ
|- |-
การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
|- |-
การดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของลูกค้า
|- |-
การจัดทำรายงาน
|-
การเข้าทำสัญญารับจัดการ และการจัดการกองทุนส่วนบุคคล
|-
ประเภทหลักทรัพย์และอัตราส่วน
|-
การคำนวณ NAV
|-
การโฆษณา
|-
การเปิดเผยข้อมูล
|-
การจัดทำรายงาน
|-
ตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล
|-
อื่น ๆ
|-
ประกาศสมาคม
  
ผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน และบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์จัดการลงทุน
|-
การขอความเห็นชอบและคุณสมบัติ
  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
|-
การขอความเห็นชอบและคุณสมบัติ
  
ผู้จัดการกองทุน
|-
การขอความเห็นชอบและคุณสมบัติ
|- |-
ผู้จัดการกองทุน
|- |-
ผู้จัดการกองทุนอสังหาริมทรัพย์
|- |-
ผู้จัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
|- |-
ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|-
อื่น ๆ
  
ผู้รับฝากทรัพย์สิน
|-
การขอความเห็นชอบและคุณสมบัติ
|-
การดำเนินงาน
  
ผู้สอบบัญชี
  
ตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล
|-
การแต่งตั้งตัวแทน/การให้ความเห็นชอบ/หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน
|-
การรายงาน
|-
ค่าธรรมเนียม
|-
หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
  

ค้นหากฎหมาย  
กฎหมายและประกาศที่ออกรายปี  


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map