เอกสารที่เกี่ยวข้องของ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 13/2561
หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนของที่ปรึกษาการลงทุนและที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และข้อกำหนดกรณี ที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้
ลงวันที่ 01/04/2561
  ประเภท เรื่อง มาตรา ดูเอกสาร วันที่ลงนาม วันที่มีผลใช้บังคับ
  หนังสือเวียน ที่ นธ.(ว) 2/2561 นำส่งภาพถ่ายประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจเฉพาะที่ปรึกษาการลงทุนทั้งด้านหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และข้อกำหนดกรณีผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ 26/01/2561
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ ท.ป. 4 05/06/2557 01/07/2557