เอกสารที่เกี่ยวข้องของ
หนังสือเวียน ที่ กลต.กช.(ว) 24/2560
การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศกำหนดคุณสมบัติของ CFO และสมุห์บัญชีของบริษัทที่เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน
ลงวันที่
  ประเภท เรื่อง มาตรา ดูเอกสาร วันที่ลงนาม วันที่มีผลใช้บังคับ
  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2560 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 2) 02/06/2560 16/06/2560
  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 40/2560 การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 13) 02/06/2560 16/06/2560
  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 41/2560 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ ซึ่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 5) 02/06/2560 16/06/2560
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 30/2560 แบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และวิธีการยื่นคำขออนุญาต (ฉบับที่ 2) 02/06/2560 16/06/2560
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 31/2560 แบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศซึ่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศและวิธีการยื่นคำขออนุญาต (ฉบับที่ 4) 02/06/2560 16/06/2560