ที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|-
การขอรับใบอนุญาต/จดทะเบียน
|-
ลักษณะที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
|-
หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจ
|-
การดำรงความเพียงพอของเงินกองทุน
|-
ผู้บริหาร/บุคลากร
|- |-
การให้ความเห็นชอบและคุณสมบัติ (มตรา 103, 104)
|-
ค่าธรรมเนียม
|-
หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง