ที่ปรึกษาการลงทุน
|-
การขอรับใบอนุญาต/กฎกระทรวง
|-
ลักษณะที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
|-
หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจ/การตั้งตัวแทนที่ปรึกษาการลงทุน
|-
การดำรงความเพียงพอของเงินกองทุน
|-
ผู้บริหาร/บุคลากร
|- |-
การให้ความเห็นชอบและคุณสมบัติ (มาตรา 103, 104)
|-
ผู้สอบบัญชี
|-
การรายงาน
|-
ค่าธรรมเนียม
|-
หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง