ผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|-
บทนิยาม (มาตรา 3)
|-
การขออนุญาต การขอจดทะเบียน การออกใบอนุญาต และการรับจดทะเบียน (มาตรา 16)
|-
การกำกับดูแลการประกอบธุรกิจ (มาตรา 18)
|-
วันและเวลาทำการ (มาตรา 18)
|-
ผู้บริหารและบุคลากร (มาตรา 18 และ 24)
|-
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
|-
การรายงาน (มาตรา 109)
|-
อื่นๆ