การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
|-
ค่าธรรมเนียมประเภทต่าง ๆ (มาตรา 14 และ 19)
|-
ผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ (มาตรา 90 และ 91)
|-
สำนักงานสาขาและสำนักงานบริการด้านหลักทรัพย์ (มาตรา 92 และ 98(9))
|-
เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (มาตรา 97)
|-
การลดทุนของบริษัทหลักทรัพย์ (มาตรา 98(1))
|-
การซื้อหรือมีหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ (มาตรา 98(7))
|-
การประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ (มาตรา 98(8))
|-
การโฆษณากิจการของบริษัทหลักทรัพย์ (มาตรา 98(10))
|-
การเป็นตัวแทนหรือนายหน้าของบรัษัทหลักทรัพย์ (มาตรา 100)
|-
ลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารและข้อยกเว้น (มาตรา 103)
|-
การให้ความเห็นชอบผู้บริหารและการเพิกถอน (มาตรา 104)
|-
การบันทึกบัญชีและงบการเงิน (มาตรา 105)
|-
การจัดทำและการประกาศงบการเงินและการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี (มาตรา 106)
|-
การให้บริษัทหลักทรัพย์ประกาศรายการหรือเปิดเผยข้อมูล (มาตรา 108)
|-
แบบรายงาน (มาตรา 109)
|-
การประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าและค้าหลักทรัพย์ (มาตรา 113)
|-
การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (มาตรา 116)
|-
อำนาจในการเพิกถอนใบอนุญาต (มาตรา 147)
|-
วิธีปฎิบัติและเงื่อนไขในการใช้บริการด้านงานสนับสนุนจากผู้ให้บริการด้านงานสนับสนุน