การจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|-
การออกใบอนุญาต/การจดทะเบียน
|-
การขอเริ่มประกอบธุรกิจ
|-
การประกอบธุรกิจอื่น
|-
การจัดทำรายงาน
|-
การจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|-
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
|-
ผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน และบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์จัดการลงทุน
|-
ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|-
ผู้สอบบัญชี