>> การจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม

  ประเภท เรื่อง มาตรา ดูเอกสาร วันที่ลงนาม วันที่มีผลใช้บังคับ
1. พระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  (157) 109 12/03/2535 16/05/2535
2. พระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  (158) 100 12/03/2535 16/05/2535
3. พระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  (146) 117 12/03/2535 16/05/2535
4. พระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  (210) 118 12/03/2535 16/05/2535
5. พระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  (149) 124 12/03/2535 16/02/2535
6. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 41/2562 หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับประมวล)  (8378) 20/06/2562 01/07/2562
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 41/2562 หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 20/06/2562 01/07/2562
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 7/2563 หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 2) 21/01/2563 03/02/2563
7. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 11/2562 การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และการเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 6)  (8043) 09/04/2562 01/05/2562
8. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 29/2559 การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 2)  (7006) 21/07/2559 01/01/2560
  หนังสือเวียน ที่ กน.(ว) 3/2559 นำส่งประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขหลักเกณฑ์การลงทุนของกองทุนในทรัพย์สินต่างประเทศ ภายใต้วงเงินลงทุนที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงาน 02/08/2559
9. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 87/2558 การลงทุนของกองทุน  (7246) 17/12/2558 16/01/2559
  หนังสือเวียน ที่ กลต.นจ.(ว) 18/2560 ซักซ้อมแนวทางการเปิดเผยข้อมูลและการขาย term fund ที่มีการประมาณการผลตอบแทน 05/05/2560
10. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 89/2558 หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับประมวล)  (7291) 17/12/2558 16/01/2559
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 89/2558 หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล 17/12/2558 16/01/2559
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 17/2560 หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบันและกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 2) 20/02/2560 01/03/2560
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 57/2560 หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) 15/11/2560 01/12/2560
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 16/2561 หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 4) 17/01/2561 01/04/2561
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 73/2561 หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 5) 14/11/2561 16/12/2561
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 12/2562 หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 6) 09/04/2562 01/05/2562
11. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 46/2556 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ (ฉบับประมวล)  (6313) 14/11/2556 01/12/2556
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 46/2556 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ 14/11/2556 01/12/2556
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 23/2557 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ (ฉบับที่ 2) 23/06/2557 16/07/2557
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 28/2557 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ (ฉบับที่ 3) 01/09/2557 16/09/2557
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 78/2558 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ (ฉบับที่ 4) 03/11/2558 20/11/2558
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 11/2561 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ (ฉบับที่ 5) 17/01/2561 16/02/2561
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 13/2562 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ (ฉบับที่ 6) 09/04/2562 01/05/2562
  หนังสือเวียน ที่ กธ.(ว) 2/2556 นำส่งประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป 18/11/2556
  หนังสือเวียน ที่ กธ.(ว) 2/2557 ซักซ้อมความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามเกณฑ์ 1 ใน 3 เรื่องเหตุในการเลิกกองทุน (ตัวอย่างการคำนวณ) 18/11/2557
  หนังสือเวียน ที่ กน.(ว) 1/2558 นำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าเกี่ยวกับการแก้ไขหลักเกณฑ์เพื่อรองรับการโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 10/11/2558 20/11/2558
  หนังสือเวียน ที่ กลต.กน.(ว) 28/2559 การผ่อนผันข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน 09/11/2559
  หนังสือเวียน ที่ นจ.(ว) 3/2561 นำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนไทยไปเสนอขายในต่างประเทศ (outbound) ภายใต้กรอบเอเปค (ARFP) 19/01/2561 16/02/2561
12. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 3/2556 หลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน (ฉบับประมวล)  (7338) 14/01/2556 01/04/2556
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 3/2556 หลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน 14/01/2556 01/04/2556
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 61/2558 หลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวน และการเสนอขายหน่วยลงทุน(ฉบับที่ 2) 13/07/2558 16/08/2558
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 92/2558 หลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวน และการเสนอขายหน่วยลงทุน (ฉบับที่ 3) 17/12/2558 16/01/2559
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 33/2560 หลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวน และการเสนอขายหน่วยลงทุน (ฉบับที่ 4) 15/03/2560 01/04/2560
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 10/2561 หลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน (ฉบับที่ 5) 17/01/2561 16/02/2561
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 43/2562 หลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวน และการเสนอขายหน่วยลงทุน (ฉบับที่ 6) 20/06/2562 01/07/2562
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 58/2562 หลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน (ฉบับที่ 7) 09/12/2562 01/01/2563
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 5/2563 หลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน (ฉบับที่ 8) 21/01/2563 03/02/2563
13. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม (ฉบับประมวล)  (6149) 05/07/2554 01/09/2554
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 05/07/2554 01/09/2554
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 48/2556 ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 2) 14/11/2556 01/12/2556
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 91/2558 ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 3) 17/12/2558 16/01/2559
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2560 ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 4) 20/02/2560 01/03/2560
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 14/2562 ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 5) 09/04/2562 01/05/2562
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 34/2562 ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 6) 19/04/2562 13/04/2562
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 44/2562 ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 7) 20/06/2562 01/07/2562
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 57/2562 ข้อผูกผันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 8) 09/12/2562 01/01/2563
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 4/2563 ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 9) 21/01/2563 03/02/2563
14. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/ข/ด/น. 61/2552 การทำธุรกรรมเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่มีข้อจำกัดการโอนโดยบริษัทหลักทรัพย์  (4833) 03/08/2552 01/09/2552
15. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 10/2560 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ (ฉบับประมวล)  (8379) 14/02/2560 01/03/2560
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 10/2560 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ 14/02/2560 01/03/2560
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 2/2563 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ (ฉบับที่ 2) 21/01/2563 03/02/2563
16. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 87/2558 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับประมวล)  (7348) 17/12/2558 16/01/2559
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 87/2558 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล 17/12/2558 16/01/2559
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 28/2559 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 2) 21/07/2559 01/01/2560
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 9/2560 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) 14/02/2560 01/03/2560
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 16/2560 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 4) 20/02/2560 01/03/2560
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 22/2560 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 5) 15/03/2560 01/04/2560
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 23/2560 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 6) 16/03/2560 01/04/2560
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 39/2560 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 7) 05/07/2560 01/08/2560
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 47/2560 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 8) 15/11/2560 01/12/2560
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 7/2561 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 9) 17/01/2561 16/02/2561
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 64/2561 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 10) 14/11/2561 16/12/2561
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 69/2561 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบันและกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 11) 26/12/2561 16/01/2562
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 21/2562 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 12) 09/04/2562 01/05/2562
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 25/2562 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 13) 09/04/2562 16/05/2562
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 38/2562 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 14) 19/04/2562 23/04/2562
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 48/2562 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 15) 20/06/2562 01/07/2562
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 57/2562 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 16) 16/09/2562 01/10/2562
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 64/2562 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 17) 09/12/2562 01/01/2562
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 1/2563 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 19) 21/01/2563 03/02/2563
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ นป. 4/2562 แนวทางปฏิบัติในการกำหนดส่วนได้เสียของผู้ถือหน่วยลงทุนสำหรับสิทธิประโยชน์หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในกองทุนรวมตลาดเงินที่กำหนดราคาหน่วยลงทุนคงที่กรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ 09/04/2562 01/05/2562
17. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 88/2558 หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อยและกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน (ฉบับประมวล)  (7209) 17/12/2558 16/01/2559
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 26/2559 หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน (ฉบับที่ 2) 30/06/2559 01/10/2559
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 61/2559 หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อยและกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน (ฉบับที่ 3) 27/12/2559 01/02/2560
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 12/2560 หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน (ฉบับที่ 4) 20/02/2560 01/02/2560
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 36/2560 หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน (ฉบับที่ 5) 05/07/2560 01/08/2560
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 8/2561 หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน (ฉบับที่ 6) 17/01/2561 16/02/2561
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 65/2561 หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน (ฉบับที่ 7) 14/11/2561 16/12/2561
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 22/2562 หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน (ฉบับที่ 8) 09/04/2562 01/05/2562
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 29/2562 หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน (ฉบับที่ 9) 10/04/2562 16/05/2562
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 49/2562 หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน (ฉบับที่ 10) 20/06/2562 01/07/2562
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 65/2562 หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อยและกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน (ฉบับที่ 11) 09/12/2562 01/01/2563
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 4/2563 หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน (ฉบับที่ 13) 21/01/2563 03/02/2563
  หนังสือเวียน ที่ กน.(ว) 2/2559 นำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขายสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ 11/07/2559
  หนังสือเวียน ที่ กลต.นจ.(ว) 3/2560 นำส่งและซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการแก้ไขประกาศเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน และการกำหนดแนวทางปฏิบัติ (guideline) ที่เกี่ยวข้อง 13/01/2560
  หนังสือเวียน ที่ กลต.นจ.(ว) 7/2560 นำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปรับปรุง factsheet และหนังสือชี้ชวนให้อ่านง่าย และอยู่ในรูปแบบ machine readable 31/01/2560 01/02/2560
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม รายการประเภทของหนังสือชี้ชวนที่บริษัทจัดการสามารถยื่นต่อสำนักงาน (1.แนบท้ายประกาศ สน. 65/2561)
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ 123-1 : หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (แนบท้ายประกาศ สน. 4/2563) 21/01/2563 03/02/2563
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ 123-2 (สน.88/2558) 17/12/2558 16/01/2559
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ 123-3 (สน.61/2559) 27/12/2559 01/02/2560
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม ภาคผนวก (หนังสือเวียน กลต.นจ.(ว) 7/2560) 31/01/2560 01/02/2560
  หนังสือเวียน ที่ นจ.(ว) 5/2562 นำส่งและซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการแก้ไขประกาศเกี่ยวกับการจัดตั้งและการจัดการกองทุนรวม ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน การชำระบัญชี และการกำหนดแนวทางปฏิบัติ (guideline) ที่เกี่ยวข้อง 30/04/2562 01/05/2562
18. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 3/2556 หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (ฉบับประมวล)  (6151) 14/01/2556 01/04/2556
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 3/2556 หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 14/01/2556 01/04/2556
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 37/2556 หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (ฉบับที่ 2) 14/11/2556 01/12/2556
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 37/2557 หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (ฉบับที่ 3) 04/12/2557 30/12/2557
แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ 123-1 04/12/2557 30/12/2557
แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ 123-2 04/12/2557 30/12/2557
แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ 123-3 04/12/2557 30/12/2557
19. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 27/2554 รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม (ฉบับประมวล)  (6150) 25/08/2554 01/09/2554
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 27/2554 รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม 25/08/2554 01/09/2554
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 39/2556 รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 2 ) 14/11/2556 01/12/2556
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 89/2558 รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 3) 17/12/2558 16/01/2559
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 14/2560 รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 4) 20/02/2560 01/03/2560
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 21/2560 รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 5) 15/03/2560 01/04/2560
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 35/2560 รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 6) 05/07/2560 01/08/2560
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 11/2561 รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 7) 17/01/2561 01/04/2561
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 8/2562 รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 8) 01/02/2562 16/02/2562
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 23/2562 รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 9) 09/04/2562 01/05/2562
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 30/2562 รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 10) 10/04/2562 16/05/2562
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 39/2562 รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 11) 19/04/2562 23/04/2562
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 58/2562 รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 12) 16/09/2562 01/10/2562
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 3/2563 รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 13) 21/01/2563 03/02/2563
20. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข/น. 23/2552 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน (ฉบับประมวล)  (5354) 28/07/2552 16/08/2552
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข/น. 6/2553 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน (ฉบับที่ 2) 16/03/2553 01/04/2553
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข/น. 15/2553 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน (ฉบับที่ 3) 13/05/2553 16/06/2553
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข/น. 20/2553 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน (ฉบับที่ 4 ) 31/05/2553 01/07/2553
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข/น. 32/2553 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน (ฉบับที่ 5) 26/08/2553 01/01/2554
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข/น. 50/2553 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน (ฉบับที่ 6 ) 09/11/2553 01/01/2554
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข/น. 58/2553 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน (ฉบับที่ 7 ) 27/12/2553 01/01/2554
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข/น. 29/2554 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน (ฉบับที่ 8) 25/08/2554 01/09/2554
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 30/2554 แก้ไขข้อกำหนดเกี่ยวกับเอกสารของกองทุนรวม 25/08/2554 01/09/2554
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 15/2555 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน (ฉบับที่ 9) 27/06/2555 01/07/2555
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 4/2556 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน (ฉบับที่ 10) 14/01/2556 01/04/2556
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 15/2556 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน (ฉบับที่ 11) 29/05/2556 16/06/2556
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 21/2556 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน (ฉบับที่ 12) 05/08/2556 01/01/2557
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 31/2556 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน (ฉบับที่ 13) 09/10/2556
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 36/2556 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน (ฉบับที่ 14) 14/11/2556 01/12/2556
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 9/2557 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน (ฉบับที่ 15) 03/06/2557 01/07/2557
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 19/2557 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน (ฉบับที่ 16) 23/06/2557 16/07/2557
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 38/2557 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน (ฉบับที่ 17) 04/12/2557 30/12/2557
แบบรายงาน/แบบฟอร์ม คำอธิบายแนบท้าย (สน.38-2557)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 39/2557 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน (ฉบับที่ 18) 23/12/2557 01/04/2558
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 13/2558 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน (ฉบับที่ 19) 07/04/2558 16/05/2558
  หนังสือเวียน ที่ น.(ว) 20/2553 นำส่งประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การนับความเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกันของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน กองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง 09/06/2553
  หนังสือเวียน ที่ น.(ว) 32/2553 นำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจ 08/12/2553
  หนังสือเวียน ที่ น.(ว) 5/2554 แจ้งเลื่อนกำหนดเริ่มส่งรายงานกองทุนต่อสำนักงาน 11/03/2554
  หนังสือเวียน เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนในศุกูกและเงินฝากอิสลาม และการปรับปรุงอัตราส่วนการลงทุนในสถาบันการเงิน 09/08/2554
  หนังสือเวียน ที่ กธ.(ว) 2/2557 ซักซ้อมความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามเกณฑ์ 1 ใน 3 เรื่องเหตุในการเลิกกองทุน (ตัวอย่างการคำนวณ) 18/11/2557
  หนังสือเวียน ที่ จต.(ว) 9/2557  นำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลในหนังสือชี้ชวน และรายงานตามรอบระยะเวลา 6 เดือน และตามรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนรวม 19/12/2557
  หนังสือเวียน นำส่งประกาศและซักซ้อมความเข้าใจประกาศเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขแบบรายงานที่จัดทำโดยบริษัทจัดการ (สน.39/2557) 07/01/2558
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม รายงานการฝากทรัพย์สินไว้กับผู้รับฝากทรัพย์สิน 07/01/2558
  หนังสือเวียน ที่ กธ.(ว) 2/2558 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำและนำส่งแบบรายงาน 19/01/2558 01/04/2558
  ตัวอย่างการพิจารณานับความเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกันของผู้ถือหน่วยลงทุน
21. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 22/2552 การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับประมวล)  (5353) 28/07/2552 28/07/2552
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 22/2552  การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 28/07/2552 16/08/2552
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 5/2553 การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 2) 16/03/2553 01/04/2553
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 14/2553 การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) 13/05/2553 16/06/2553
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 19/2553 การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 4) 31/05/2553 01/07/2553
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 31/2553 การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 5) 26/08/2553 01/01/2554
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 34/2553 การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 6) 07/09/2553 01/10/2553
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 10/2554 การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 7) 19/04/2554 01/05/2555
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 15/2554 การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล(ฉบับที่ 8) 01/06/2554 16/06/2554
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 28/2554 การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 9) 25/08/2554 01/09/2554
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 1/2555 การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 10) 12/01/2555 01/02/2555
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 5/2556 การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 11) 14/01/2556 01/04/2556
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 12/2556 การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 12) 02/04/2556 02/04/2556
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 14/2556 การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุุคคล (ฉบับที่ 13) 05/04/2556 01/05/2556
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 38/2556 การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 14) 14/11/2556 01/12/2556
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 4/2557 การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 15) 02/06/2557 01/07/2557
22. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 36/2550 การผ่อนผันเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการและการคิดค่าธรรมเนียมการจัดการ  (4303) 13/12/2550 16/12/2550
  หนังสือเวียน ที่ น.(ว) 18/2550 นำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจ 20/12/2550
23. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข/น. 4/2549 ระบบงานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน (ฉบับประมวล)  (7315) 08/03/2549 16/04/2549
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข/น. 4/2549 เรื่อง ระบบงานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน 08/03/2549 16/04/2549
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข/น. 10/2551 ระบบงานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน (ฉบับที่ 2) 28/04/2551 01/10/2551
24. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ อข./น. 5/2549 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระบบงานการประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน (ฉบับประมวล)  (7368) 08/03/2549 16/04/2549
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ อข./น. 5/2549 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระบบงานการประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน 08/03/2549 16/04/2549
หนังสือเวียน ที่ น.(ว) 1/2552 นำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจ 26/01/2552
หนังสือเวียน ที่ กลต.น.(ว) 8/2553 การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระบบงานการมอบหมายงานที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจจัดการลงทุน 19/03/2553
25. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สบ. 28/2547 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับประมวล)  (3480) 07/07/2547 16/07/2547
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สบ. 28/2547 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ 07/07/2547 16/07/2547
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สบ. 45/2547 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 2) 03/12/2547 16/12/2547
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สบ. 16/2548 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 3) 22/06/2548 01/07/2548
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สบ. 5/2549 การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 4) 10/03/2549 16/03/2549
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สบ. 40/2549 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 5) 19/12/2549 01/01/2550
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สบ. 48/2549 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 6) 20/12/2549 01/01/2549
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สบ. 4/2550 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 7) 25/05/2550 01/06/2550
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สบ. 22/2550 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 8 ) 14/08/2550 16/08/2550
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สบ. 23/2550 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 9) 15/08/2550 01/09/2550
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สบ. 29/2550 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 10) 17/10/2550 01/01/2551
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สบ. 34/2550 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่างๆ (ฉบับที่ 11) 20/11/2550 01/01/2551
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สบ. 38/2550 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 12) 17/12/2550 01/01/2551
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สบ. 39/2550 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 13) 18/12/2550 01/01/2551
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สบ. 14/2551 การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 14) 12/05/2551 01/06/2551
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สบ. 15/2551 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 15) 12/05/2551 16/05/2551
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สบ. 24/2551 การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่างๆ (ฉบับที่ 16) 09/09/2551 16/09/2551
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สบ. 36/2551 การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 17) 22/12/2551 26/12/2551
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สบ. 3/2552 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 18) 23/01/2552 16/02/2552
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สบ. 6/2552 การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่างๆ (ฉบับที่ 19) 30/03/2552 01/04/2552
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สบ. 51/2552 การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ(ฉบับที่20) 14/10/2552 01/01/2553
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สบ. 12/2553 การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 21) 22/04/2553 01/05/2553
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สบ. 16/2553 การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 22) 13/05/2553 16/06/2553
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สบ. 27/2553 การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 23) 28/06/2553 01/07/2553
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สบ. 2/2554 การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่างๆ (ฉบับที่ 25) 13/01/2554 16/01/2554
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สบ. 7/2554 การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ(ฉบับที่ 26 ) 09/02/2554 16/02/2554
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สบ. 13/2554 การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 27) 04/05/2554 16/05/2554
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สบ. 16/2554 การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 28) 01/06/2554 16/06/2554
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สบ. 41/2554 การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 29) 28/12/2554 16/01/2555
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สนจ. 13/2555 การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่างๆ (ฉบับที่ 30) 14/06/2555 22/06/2555
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 25/2555 การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่างๆ (ฉบับที่ 31) 06/11/2555 16/12/2555
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 30/2555 การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่างๆ (ฉบับที่ 32) 21/11/2555 01/01/2556
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 24/2556 การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 33 ) 27/09/2556 16/10/2556
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 11/2557 การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 34 ) 03/06/2557 01/07/2557
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 26/2557 การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 35) 20/08/2557 01/09/2557
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 11/2558 การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 36) 02/04/2558 16/05/2558
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 29/2558 การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 37) 09/04/2558 16/05/2558
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 38/2558 การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 38) 10/07/2558 20/07/2558
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 75/2558 การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 39) 27/10/2558 01/01/2559
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 27/2559 การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 40) 29/06/2559 01/08/2559
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 42/2559 การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 41) 11/10/2559 16/10/2559
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 43/2559 การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 42) 12/10/2559 16/11/2559
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 46/2559 การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 43) 11/11/2559 01/12/2559
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 53/2559 การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 44) 14/12/2559 16/01/2560
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 28/2560 การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 45) 15/05/2560 01/06/2560
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 42/2560 การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 46) 11/08/2560 16/09/2560
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 46/2560 การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 47) 31/10/2560 01/11/2560
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 6/2561 การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 48) 17/01/2561 16/02/2561
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 28/2561 การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 49) 11/05/2561 01/06/2561
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 41/2561 การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 50) 26/07/2561 01/09/2561
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 59/2561 การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 51) 05/10/2561 01/11/2561
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 62/2561 การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 52) 24/10/2561 01/01/2562
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 1/2562 การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 53) 02/01/2562 28/01/2562
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 40/2562 การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 56) 19/04/2562 23/04/2562
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สบ. 67/2562 การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 57) 09/12/2562 01/01/2563
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 5/2563 การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 58) 21/01/2563 03/02/2563
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 8/2563 การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 59) 27/01/2563 16/02/2563
  กลต.กช.(ว) 21_2560 การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุนและประกาศว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอ
26. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สก. 9/2537 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการลงทุนของกองทุนรวมให้ผู้ดูแลผลประโยชน์  (2157) 15/08/2537
27. หนังสือเวียน ที่ นจ.(ว) 5/2561 นำส่งประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน (on-going capital requirement) ของผู้ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนและผู้ประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน และแนวทางดำเนินการเมื่อไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามที่  (7638) 09/02/2561 01/04/2561
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 3/2561 การดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุนและการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 17/01/2561 01/04/2561
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 15/2561 การทำประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการที่บริหารกองอสังหาริมทรัพย์หรือกองโครงสร้างพื้นฐาน 17/01/2561 01/04/2561
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 16/2561 หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 4) 17/01/2561 01/04/2561
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 7/2561 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 9) 17/01/2561 16/02/2561
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 11/2561 รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 7) 17/01/2561 01/04/2561
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 12/2561 หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคลการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงและข้อกำหนด 17/01/2561 01/04/2561
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 14/2561 ข้อกำหนดสำหรับบริษัทหลักทรัพย์ที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้ (ฉบับที่ 2) 17/01/2561 01/04/2561
28. หนังสือเวียน ที่ กลต.นจ.(ว) 13/2560 นำส่งและซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการแก้ไขประกาศเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ การลงทุนของกองทุนส่วนบุคคล และการตั้งชื่อกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย รวมถึงการกำหนดแนวทางปฏิบัติ (guideline) ที่เกี่ยว  (7330) 28/03/2560 01/04/2560
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 4/2560 การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ 08/02/2560 16/02/2560
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 14/2560 การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 4) 20/02/2560 01/03/2560
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 15/2560 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ 20/02/2560 01/03/2560
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 16/2560 การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และการเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 2) 20/02/2560 01/03/2560
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 17/2560 หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบันและกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 2) 20/02/2560 01/03/2560
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 18/2560 มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 9) 20/02/2560 01/03/2560
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2560 ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 4) 20/02/2560 01/03/2560
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 34/2560 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (ฉบับที่ 2) 16/03/2560 01/04/2560
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 35/2560 การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และการเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) 16/03/2560 01/04/2560
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 2/2560 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงิน และการทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามของกองทุนรวม 08/02/2560 16/02/2560
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 11/2560 หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ 20/02/2560 01/2560
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 12/2560 หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน (ฉบับที่ 4) 20/02/2560 01/02/2560
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 13/2560 ระบบงานและการรายงานเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ 20/02/2560 01/03/2560
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 14/2560 รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 4) 20/02/2560 01/03/2560
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 15/2560 ระบบงานเกี่ยวกับการทำธุรกรรมอย่างมีนัยสำคัญของกองทุนส่วนบุคคล 20/02/2560 01/03/2560
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 16/2560 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 4) 20/02/2560 01/03/2560
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 23/2560 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 6) 16/03/2560 01/04/2560
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1_ประกาศ caption (หนังสือเวียนที่ กลต.นจ(ว) 13/2560)
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 2_guideline กรณีลงทุนใน HF (หนังสือเวียนที่ กลต.นจ(ว) 13/2560)
29. หนังสือเวียน ที่ กลต.กน.(ว) 1/2559 นำส่งและซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการแก้ไขประกาศเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน และการกำหนดแนวทางปฏิบัติ (guideline) ที่เกี่ยวข้อง  (6880) 15/01/2559 15/01/2559
รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ภาคผนวก 1 (ทน.87/2558) 17/12/2558 16/01/2559
รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ภาคผนวก 2 (ทน.87/2558) 17/12/2558 16/01/2559
รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ภาคผนวก 3 (ทน.87/2558) 17/12/2558 16/01/2559
รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ภาคผนวก 4-retail MF-PF (ทน.87/2558) 17/12/2558 16/01/2559
รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ภาคผนวก 4-AI (ทน.87/2558) 17/12/2558 16/01/2559
รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ภาคผนวก 4-PVD (ทน.87/2558) 17/12/2558 16/01/2559
รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ภาคผนวก 5 (ทน.87/2558) 17/12/2558 16/01/2559
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 88/2558 การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และการเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 17/12/2558 16/01/2559
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 89/2558 หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล 17/12/2558 16/01/2559
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 90/2558 หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 17/12/2558 16/01/2559
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 91/2558 ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 3) 17/12/2558 16/01/2559
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 92/2558 หลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวน และการเสนอขายหน่วยลงทุน (ฉบับที่ 3) 17/12/2558 16/01/2559
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 93/2558 การยกเลิกประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวกับการจัดตั้งและจัดการกองทุน 17/12/2558 16/01/2559
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 94/2558 มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 5) 17/12/2558 16/01/2559
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 87/2558 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล 17/12/2558 16/01/2559
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 88/2558 หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อยและกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน 17/12/2558 16/01/2559
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 89/2558 รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 3) 17/12/2558 16/01/2559
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 90/2558 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีการควบคุมอัตราส่วนการลงทุนสำหรับสมาชิกแต่ละราย 17/12/2558 16/01/2559
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 91/2558 การลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม 17/12/2558 16/01/2559
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 92/2558 หลักเกณฑ์เพิ่มเติมในกรณีที่กองทุนลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 17/12/2558 16/01/2559
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 93/2558 การพิจารณาใช้ข้อมูลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 17/12/2558 16/01/2559
30. หนังสือเวียน ที่ กลต.กน.(ว) 16/2559 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขยายระยะเวลากองทุนรวมหุ้นระยะยาว  (6994) 12/07/2559
31. หนังสือเวียน ที่ กลต.น.(ว) 49/2549 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพิจารณาความผิดของธุรกิจจัดการลงทุน  (4001) 30/10/2549
  การลงทุนที่ถือเป็นความผิดของกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  ตัวอย่างการนับครั้งความผิด
  สรุปการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพิจารณาความผิดเกี่ยวกับการลงทุน
32. หนังสือเวียน ที่ กลต.กน(ว) 33/2559 การกำหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการซื้อขายหน่วยลงทุน  (7441) 09/12/2559
33. หนังสือเวียน ที่ กลต.น.(ว) 16/2552 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารของนิติบุคคลไทยที่เสนอขายในต่างประเทศ  (4714) 10/06/2552
34. หนังสือเวียน ที่ กลต.น.(ว) 33/2552 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับความผิดของบริษัทจัดการในกรณีที่ประกาศกำหนดหน้าที่ของบริษัทจัดการในการลงทุนและการแก้ไขการลงทุน  (5255) 02/12/2552
35. หนังสือเวียน ที่ กลต.น.(ว) 14/2539 การจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้องกับบุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (affiliated persons)  (6044) 29/11/2539
  หนังสือเวียน ที่ น.(ว) 56/2545 การจัดทำและนำส่งรายงานของกองทุนรวม 13/08/2545
36. หนังสือเวียน ที่ กลต.น.(ว) 21/2552 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดตั้งและจัดการกองทุน  (4732) 08/07/2552
37. หนังสือเวียน ที่ นจ.(ว) 7/2563 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดตั้งกอง buy&hold เพื่อซื้อทรัพย์สินของกองทุนรวมตราสารหนี้เพื่อเสริมสภาพคล่อง  (8463) 27/03/2563
38. หนังสือเวียน ที่ กลต.น.(ว) 37/2552 เรื่อง การติดตามและบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนของกองทุนรวมที่ลงทุนต่างประเทศ  (5263) 29/12/2552
39. หนังสือเวียน ที่ กลต.กน.(ว) 30/2558 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดตั้งและการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมที่ใช้กลยุทธ์ในการสร้างผลตอบแทนที่ไม่สัมพันธ์กับผลตอบแทนของตลาด  (6743) 17/09/2558
40. หนังสือเวียน ที่ กลต.กน.(ว) 29/2559 การแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม เพื่อให้สามารถลงทุนในทรัพย์สินที่มีการแก้ไขหลักเกณฑ์ให้สามารถลงทุนได้เพิ่มเติม และเพื่อให้สามารถเสนอขายกองทุนรวมภายใต้โครงการ ASEAN CIS  (7076) 22/11/2559
41. หนังสือเวียน ที่ กลต.น.(ว) 5/2548 การอนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมที่มีสาระของรายละเอียดโครงการคล้ายกับกองทุนรวมที่เคยได้รับอนุมัติแล้ว  (3547) 15/02/2548
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบคำขอจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมที่คล้ายกับกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติแล้ว
42. หนังสือเวียน ที่ กลต.น.(ว) 8/2551 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดสรรวงเงินลงทุนในต่างประเทศ และการแก้ไขประกาศที่เกี่ยวข้อง  (4359) 12/03/2551
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบรายงานการแจ้งชื่อของลูกค้ากองทุนส่วนบุคคล
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบรายงานกองทุนส่วนบุคคล
  หนังสือเวียน ที่ กลต.น.(ว) 11/2551 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดสรรวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ่มเติม 25/03/2551
  หนังสือเวียน ที่ กลต.น.(ว) 41/2551 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดสรรวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2551ป 06/08/2551
  หนังสือเวียน ที่ กลต.น.(ว) 45/2551 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดสรรวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ่มเติม (ครั้งที่ 3/2551) 18/09/2551
  หนังสือเวียน ที่ กลต.น.(ว) 51/2551 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดสรรวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ่มเติม (ครั้งที่ 4/2551) 03/12/2551
  หนังสือเวียน ที่ กลต.น.(ว) 7/2553 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดสรรวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2553) 05/03/2553
  ขั้นตอนการจัดสรรวงเงิน (workflow)
  ขั้นตอนการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนส่วนบุคคล
  ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่ต้องระบุในสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล
  คู่มือการใช้งานระบบควบคุมวงเงินในต่างประเทศ (ระบบ FIA)
  แบบฟอร์มขอใช้ระบบ (เพื่อขอ password)
43. หนังสือเวียน ที่ กลต.น.(ว) 5/2553 การตั้งชื่อกองทุนรวมและการกำหนดนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม  (5292) 10/02/2553
44. หนังสือเวียน ที่ น.(ว) 25/2553 นำส่งสำเนาประกาศ และซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าเป็นคู่สัญญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินของกองทุน  (5437) 02/09/2553
  ตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูล : กรณีการเข้าเป็นคู่สัญญาใน FX derivatives ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง
45. หนังสือเวียน ที่ น.(ว) 17/2549 นำส่งหนังสือของเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน  (3979) 10/08/2549
46. หนังสือเวียน ที่ นจ.(ว) 5/2560 นำส่งประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลรายการทรัพย์สินที่จะลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินของกองทุนรวม  (7415) 18/07/2560
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 35/2560 รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 6) 05/07/2560 01/08/2560
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 36/2560 หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน (ฉบับที่ 5) 05/07/2560 01/08/2560
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 37/2560 หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (ฉบับที่ 2) 05/07/2560 01/08/2560
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 38/2560 หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขายสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 3) 05/07/2560 01/08/2560
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 39/2560 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 7) 05/07/2560 01/08/2560
47. หนังสือเวียน ที่ กลต.น.(ว) 13/2551 การส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตัวกลางในธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม/กองทุนส่วนบุคคล และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  (4377) 02/04/2551
48. หนังสือเวียน ที่ น.(ว) 15/2552 นำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจ  (5243) 23/11/2552
  ตัวอย่างการพิจารณาการกระจายตัวขององค์ประกอบของดัชนี และการนำองค์ประกอบของดัชนีมารวมคำนวณเสมือนลงทุนโดยตรง
49. หนังสือเวียน ที่ น.(ว) 16/2553 แจ้งขยายระยะเวลาในการทดสอบการส่งข้อมูลการลงทุนของกองทุน  (5295) 12/02/2553
50. หนังสือเวียน ที่ จต.(ว) 1/2555 นำส่งประกาศและซักซ้อมความเข้าใจ  (5781) 19/01/2555
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 1/2555 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เพื่อกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 12/01/2555 01/02/2555
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 2/2555 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน (ฉบับที่ 4) 12/01/2555 01/02/2555
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 1/2555 การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 10) 12/01/2555 01/02/2555
51. ระเบียบวิธีปฏิบัติ ระเบียบวิธีปฏิบัติสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557  (6367) 11/09/2557
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ EF-1 11/09/2557
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ EF–2 11/09/2557
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ EF–3 11/09/2557
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ EF–4 11/09/2557