???????????????? >> ที่ปรึกษาทางการเงิน

  ประเภท เรื่อง มาตรา ดูเอกสาร วันที่ลงนาม วันที่มีผลใช้บังคับ
1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 38/2554 การขยายระยะเวลาการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน กรณีพิเศษ  (5722) 03/11/2554 26/10/2554
2. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงิน และขอบเขตการดำเนินงาน พ.ศ. 2552 (ฉบับประมวล)  (5488) 03/08/2552 01/09/2552
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงิน และขอบเขตการดำเนินงาน พ.ศ. 2552 03/08/2552 01/09/2552
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 41/2553 การให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดำเนินงาน (ฉบับที่ 2) 06/10/2553 16/10/2553
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 42/2554 การให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดำเนินงาน (ฉบับที่ 3) 28/12/2554 16/01/2555
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สช. 24/2557 การให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดำเนินงาน (ฉบับที่ 4) 20/08/2557 01/09/2557
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สช. 5/2558 การให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดำเนินงาน (ฉบับที่ 5) 23/03/2558 01/05/2558
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 40/2558 การให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดำเนินงาน พ.ศ. 2552 (ฉบับที่ 2) 10/07/2558 20/07/2558
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สช. 3/2561 การให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดำเนินงาน (ฉบับที่ 6) 08/01/2561 01/03/2561
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สช. 17/2561 การให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดำเนินงาน พ.ศ. 2552 (ฉบับที่ 7) 17/01/2561 01/04/2561
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม หนังสือรับรองประวัติกรรมการหรือบุคลากรของที่ปรึกษาทางการเงิน
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน 02/12/2556
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ FA-1 คำขอความเห็นชอบเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ FA-2 คำขอความเห็นชอบเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ FA-3 แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมกรรมการ / ผู้จัดการ / ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไปที่รับผิดชอบงานด้านที่ปรึกษาทางการเงิน / ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน
3. หนังสือเวียน ที่ กลต.จท.(ว) 1/2561 แนวทางดำเนินการกับที่ปรึกษาทางการเงินที่ปฏิบัติงานบกพร่อง  (7477) 08/01/2561 01/03/2561
4. หนังสือเวียน ที่ จ.(ว) 12/2545 เรื่อง หลักสูตรทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน  (2676) 26/07/2545