ค้นหาประกาศ หนังสือเวียน วิธีปฏิบัติ

ค้นหากฎเกณฑ์รายฉบับ
เงื่อนไขการค้นหาประกาศ หนังสือเวียน วิธีปฏิบัติ
 
ค้นหาตาม วัน-เดือน-ปี ที่ออก   ตั้งแต่    ถึง   
ค้นหาตามเลขที่  
ค้นหาตามชื่อประกาศ  
ค้นหาตามสถานะ ทั้งหมด อยู่ระหว่างลงนาม เฉพาะที่ยังใช้บังคับ
ค้นหาตามประเภท
ค้นหาตามเรื่อง
และ 
และ 

  แสดงความคิดเห็น การทดสอบการค้นหา
กฎหมาย/กฎเกณฑ์ใหม่ คลิก

  ประเภท เรื่อง มาตรา ดูเอกสาร วันที่ลงนาม วันที่มีผลใช้บังคับ
1. ประกาศกระทรวงการคลัง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561  (7744) 16/07/2561 24/07/2561
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 24/07/2561
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบคำขอรับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 16/07/2561 24/07/2561
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม รายชื่อเอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 16/07/2561 24/07/2561
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แนวทางในการจัดทำเอกสารแสดงความพร้อมของระบบงานในการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 16/07/2561 24/07/2561
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบประเมินความเสี่ยงด้าน IT และ Cyber Risk สำหรับผู้ประกอบุธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 16/07/2561 24/07/2561