สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MD&A รายไตรมาส | เปรียบเทียบข้อมูลบริษัท


อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท/APURE

ข้อมูลพื้นฐาน

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

website

http://www.apureholdings.com

สำนักงานสอบบัญชี /
ผู้ตรวจสอบบัญชี


ทุนที่ชำระแล้ว

0.00 ล้านบาท

 

หุ้นสามัญ

0.00 ล้านบาท

 

หุ้นบุริมสิทธิ

0.00 ล้านบาท

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (บาท)

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี    ข่าวต่าง ๆ ใน 15 วันล่าสุด
    56-1

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map