สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

เกมส์การวางแผนการลงทุน

 

ข้อมูลส่วนตัว

อายุปัจจุบันของคุณ

ปี

คุณคาดว่าจะเกษียณเมื่ออายุ

ปี

จำนวนปีที่ต้องใช้เงินหลังเกษียณ

ปี

คำอธิบายสำหรับการใช้งานเครื่องคำนวณ

 รายละเอียด

วิธีกรอกข้อมูล

ข้อมูลส่วนตัว 

อายุปัจจุบันของคุณ

กรอกอายุตัวเลขในปัจจุบัน

 

 

คุณคาดว่าจะเกษียณเมื่ออายุ

กรอกตัวเลขอายุที่คาดว่าจะเกษียณจากการทำงาน โดยคนทั่วไป
จะเกษียณเมื่ออายุ 60 ปี แต่หากต้องการเกษียณก่อนกำหนด เช่น
คาดว่าจะเกษียณเมื่ออายุ 55 ปี ก็ให้กรอกลงในช่องนี้ว่า "55"

 

 

จำนวนปีที่ต้องใช้เงินหลังเกษียณ

กรอกตัวเลขประมาณการนับจากปีที่เกษียณถึงปีที่คาดว่าจะสิ้นอายุขัย
ซึ่งจากข้อมูลเกี่ยวกับประชากรล่าสุด พบว่า
     ผู้ชายไทยมีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 74 ปี
     ผู้หญิงไทยมีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 79 ปี
ดังนั้น หากคาดว่าจะเกษียณเมื่ออายุ 55 ปี และมีอายุยาวถึง 80 ปี ตัวเลขที่จะกรอกในช่องนี้คือ "25" โดยมีวิธีคำนวณดังนี้
อายุที่คาดว่าจะสิ้นอายุขัย (80) - อายุที่คาดว่าจะเกษียณ (55) =
จำนวนปีที่ต้องใช้เงินหลังเกษียณ (25)

 

 

ข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่ายหลังเกษียณ 

โดยทั่วไปมูลค่าเงินในอนาคต จะคำนวณได้จาก
เงินลงทุน+การเติบโตของเงิน(เงินเดือนเพิ่ม หรือ เงินออมเพิ่ม) + ผลตอบแทนที่แท้จริง
(ซึ่งคำนวณได้ากผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนหักด้วยอัตราเงินเฟ้อ)
อย่างไรก็ดี เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้ โปรแกรมคำนวณนี้จึงจัดทำภายใต้สมมติฐานที่ว่า ผลตอบแทนที่ได้รบจากการลงทุนเท่ากับอัตราเงินเฟ้อ และจำนำเพียงปัจจัยเรื่องการเติบโตของเงินมาพิจารณาเท่านั้น

รายได้ต่อปีในปัจจุบันรวมโบนัส
และเงินได้อื่น

กรอกตัวเลขรายได้ต่อปีทั้งหมด โดยทั่วไปจะคำนวณจาก
(เงินเดือนแต่ละเดือน * 12) + โบนัส + เงินได้อื่น (ถ้ามี) =
รายได้ต่อปีในปัจจุบัน

 

 

คาดว่ารายได้ทั้งปีจะเพิ่มขึ้น

ให้เลือกอัตรา % ที่คาดว่ารายได้จะเพิ่มขึ้น

 

 

จำนวนเงินที่คาดว่าต้องใช้ต่อเดือน
เมื่อเกษียณแล้ว

ให้เลือกอัตรา % เงินที่คาดว่าจะใช้ในแต่ละเดือนเมื่อเกษียณ
โดยขอให้เทียบเป็น % ต่อเงินเดือนจากผลการสำรวจ แต่ละคน
ควรจะมีเงินใช้จ่ายอย่างน้อย 50% ของเงินเดือนเดือนสุดท้าย
เพื่อไม่ให้คุณภาพชีวิตในวัยเกษียณด้อยลงกว่าขณะเมื่อยังทำงานอยู่

 

 

คุณควรมีเงินก้อน ณ วันเกษียณเท่ากับ

โปรแกรมจะคำนวณก้อนเงินที่คาดว่าต้องมี ณ วันเกษียณออกมาให้

 

 

ข้อมูลการออม

 

เงินออมปัจจุบันของคูณ

กรอกตัวเลขจำนวนสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องทั้งหมด ณ ปัจจุบัน ได้แก่
 i. เงินฝากธนาคาร ให้นับจำนวนที่มีอยู่จนถึงปัจจุบัน
ii. เงินสะสมและเงินสมทบ ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/กบข.
ที่คุณมีอยู่จนถึง ณ ปัจจุบัน
iii. มูลค่าพันธบัตร, หุ้น, หุ้นกู้, หน่วยลงทุนในกองทุนรวม/
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
iv. มูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ นับตั้งแต่วันที่
กรมธรรม์มีผลบังคับจนถึงวันที่กรอกข้อมูล
v. สินทรัพย์อื่น อาทิ ทองคำ อัญมณี เป็นต้น

 

 

ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้จากเงิน
ส่วนนี้

ให้เลือกอัตรา % ของผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์
ดังกล่าว เช่น หากมีเงินฝากธนาคารเพียงอย่างเดียว โดยได้รับอัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี ก็ให้เลือก "2"
กรณีมีสินทรัพย์มากกว่าหนึ่งประเภทขึ้นไปและสินทรัพย์แต่ละประเภทมีอัตราผลตอบแทนที่แตกต่างกัน ให้ใช้อัตราเฉลี่ยของผลตอบแทน เช่นมีสินทรัพย์เป็นเงินฝากธนาคาร อัตราผลตอบแทนร้อยละ 2 ต่อปีและพันธบัตรรัฐบาล อัตราผลตอบแทนร้อยละ 4 ต่อปี ดังนั้น อัตราเฉลี่ยผลตอบแทนของสินทรัพย์จะเท่ากับ
จำนวนรวมของอัตราผลตอบแทน/จำนวนประเภทสินทรัพย์ที่มี =
(2+4)/2 = 3

 

 

คุณจะมีเงินออมเท่ากับ

โปรแกรมจะคำนวณสินทรัพย์ในส่วนที่เป็นเงินออม โดยคำนวณจาก
เงื่อนไขที่ว่า สินทรัพย์ดังกล่าวมีการคงไว้ นับจากวันที่กรอกข้อมูล
จนถึงวันที่คุณเกษียณ

 

 

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.)

เงินเดือนปัจจุบัน

กรอกตัวเลขเงินเดือนต่อเดือน ณ ปัจจุบัน

 

 

%เงินสะสมที่คุณถูกหัก

ให้เลือกอัตรา % เงินสะสมที่ถูกหักเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/กบข.
ให้แต่ละเดือน

 

 

%เงินสมทบที่นายจ้างจ่ายให้

ให้เลือกอัตรา % เงินสมทบที่นายจ้างจ่ายให้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
/กบข.

 

 

ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้
จากเงินส่วนนี้

ให้เลือกอัตรา % ของผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากกองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพ / กบข.

 

 

คุณจะมีเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/
กบข. เท่ากับ

โปรแกรมจะคำนวณเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/กบข. โดยจะคำนวณ
จาก ณ วันที่กรอกข้อมูลจนถึงวันที่คาดว่าจะเกษียณ

 

 

เงินออมเพิ่มเติม

จำนวนเงินที่คาดว่าจะออมเพิ่มอีกใน
แต่ละปี

กรอกตัวเลขจำนวนเงินที่คาดว่าจะมีการออมเพิ่มเติมในแต่ละปี

 

 

ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้จากเงิน
ส่วนนี้

ให้เลือกอัตรา % ของผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการออมเงิน
เพิ่มดังกล่าว

 

 

อัตราการเพิ่มเงินออม

ให้เลือกอัตรา % ที่คาดว่าจะออมเพิ่มขึ้นในแต่ละปี เช่น คุณกรอกตัวเลขจำนวนเงินที่คาดว่าจะมีการออมเพิ่มเติมแในแต่ละปีไว้ที่ 50,000 บาท โดยตั้งใจจะเพิ่มเงินออมขึ้นอีกปีละ 5,000 บาท ดังนั้น อัตรา % ที่คุณจะเลือกในช่องนี้ จะเท่ากับ
(100/50,000)*5,000 = 10

 

 

คุณจะมีเงินออมเพิ่มเติมในรูปแบบอื่นๆ

โปรแกรมจะคำนวณเงินออมเพิ่มเติม ที่คุณจะเริ่มสะสม ณ วันที่กรอก
ข้อมูล จนถึงวันเกษียณ

 

 

จำนวนเงินสะสมที่คุณจะมี ณ
วันเกษียณ

โปรแกรมจะคำนวณเงินสะสมทั้งหมดของคุณ ซึ่งประกอบไปด้วย
เงินออม เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/กบข. และเงินออมเพิ่มเติม โดยการคำนวณเริ่มจาก ณ วันที่กรอกข้อมูล จนถึงวันที่คาดว่าจะเกษียณ

 

 

 

 

 

 


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map