สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

Feedback
 
 
เรียนท่านผู้ใช้บริการ
ขอความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงเว็บไซต์ ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนต่อไป
 
 
1. อาชีพของท่านอยู่ในสาขา
นักลงทุน   นักศึกษา/นักวิชาการ/อิสระ   ข้าราชการ องค์กรของรัฐ รัฐวิสาหกิจ   สื่อมวลชน
บริษัทเอกชน สถาบันการเงิน   อื่นๆ โปรดระบุ   
 
 
2. ความถี่ในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์สำนักงาน

ทุกวัน    ทุกสัปดาห์   ทุกเดือน
 
 
3. กลุ่มคำถามวัดระดับความพึงพอใจต่อการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์สำนักงาน

 

ดีมาก

ดี

พอใช้

ควรปรับปรุง

การแบ่งกลุ่มข้อมูล การจัดหมวดหมู่ข้อมูล

ความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูลต่างๆ

ความสะดวกรวดเร็วในการเรียกดูข้อมูล

รูปแบบ ความสวยงาม ความเหมาะสม

 
 
4. ประโยชน์ที่ได้รับ

มาก      ปานกลาง      น้อย
 
 
5. ข้อมูลที่ควรจัดทำเพิ่มเติม ระบุ

 
 
 
กรุณากรอกตัวหนังสือที่เห็นในภาพ   

 
 
 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map