โปรแกรมช่วยคำนวณภาษีเงินได้
สำหรับเงินที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 

เลือกกรณีที่ตรงกับตัวคุณ

 

  กรณีเกษียณอายุ

 

  กรณีลาออกจากงานก่อนเกษียณอายุ

 

  กรณีลาออกจากกองทุนโดยไม่ออกจากงาน

 

 


ข้อควรทราบ
•   โปรแกรมนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการคำนวณภาษีเงินได้ของเงินที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อสมาชิกสิ้นสมาชิกภาพด้วยเหตุเกษียณอายุ ออกจากงาน หรือออกจากกองทุน

•   ในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี สมาชิกควรตรวจสอบความถูกต้องของการคำนวณภาษีเงินได้ดังกล่าวจากกรมสรรพากรอีกครั้งหนึ่ง