สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

ค้นหาผลการตรวจสอบตัวกลาง

 

เงื่อนไขการค้นหาผลการตรวจสอบตัวกลาง

การตรวจสอบปกติ (Routine Inspection)

ค้นหาตามชื่อบริษัท  
(พิมพ์ชื่อบริษัท โดยไม่ต้องระบุคำนำหน้า เช่น บริษัท, บง, บล, บงล, บลจ, ธ)

ค้นหาตามประเภทบริษัทการตรวจสอบเฉพาะเรื่อง (Theme Inspection)

ชื่อเรื่อง เพียงวันที่
ระบบงานในการเสนอขายตราสารหนี้และหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหนี้ 31/01/2560
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 31/08/2559
ระบบงานและคุณภาพในการจัดทำบทวิเคราะห์ 31/08/2559
 

 


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map