การเปรียบเทียบ
การกล่าวโทษ

การเปรียบเทียบโดยคณะกรรมการเปรียบเทียบ

       คณะกรรมการเปรียบเทียบตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ พ.ร.บ. กองทุนฯ พ.ร.ก. นิติบุคคลเฉพาะกิจฯ พ.ร.บ.สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ และ พ.ร.บ. ทรัสต์ฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ราย โดยในปัจจุบัน ได้แก่ ผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งในการดำเนินการพิจารณาเปรียบเทียบ จะมีฝ่ายคดีของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นผู้ดำเนินการในฐานะผู้จัดเตรียมข้อมูลและเลขานุการจัดเตรียมการประชุมโดยคณะกรรมการเปรียบเทียบได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาและมีคำสั่งเปรียบเทียบ ดังนี้

ค้นหาข้อมูลการดำเนินการเปรียบเทียบ
ระบุเงื่อนไข (สามารถเลือกเงื่อนไขในการค้นหาได้มากกว่า 1 เงื่อนไข )
หัวข้อหลัก
กฏหมายหลักที่เกี่ยวข้อง
มาตรา
วันที่ประชุมเปรียบเทียบ ถึง
การประชุมเปรียบเทียบครั้งที่/ปี / (ระบุปี พ.ศ.)
คำสั่งเปรียบเทียบเลขที่/ปี / (ระบุปี พ.ศ.)

ระบุเงื่อนไข ชื่อผู้รับการเปรียบเทียบ  
ระบุเงื่อนไข อื่น ๆ (นอกเหนือจากเงื่อนไขข้างต้น)

  


นโยบายการเปิดเผยข้อมูลเปรียบเทียบ

       การเปรียบเทียบจะทำให้คดีอาญายุติก็ต่อเมื่อผู้กระทำผิดได้ชำระค่าปรับตามคำสั่งของคณะกรรมการเปรียบเทียบแล้ว ข้อมูลเปรียบเทียบสามารถค้นย้อนหลังได้ 10 ปีปฏิทินจากปัจจุบัน การค้นข้อมูลเปรียบเทียบที่ย้อนหลังมากกว่า 10 ปีปฏิทิน อาจกระทำโดยการยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อฝ่ายคดี สำนักงาน ก.ล.ต. เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900