การกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน

ลำดับที่
วันที่กล่าวโทษ
ชื่อผู้ถูกกล่าวโทษ
มาตรา
กฎหมายหลักที่เกี่ยวข้อง
การกระทำโดยสังเขป
ข่าว ก.ล.ต.ฉบับที่
ผลการดำเนินการ
หมายเหตุ

1

14/02/2561 

นายธนาวรรธน์ ประทุมสุวรรณ์ 

300 

พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ 

นายธนาวรรธน์ ประทุมสุวรรณ์ ในฐานะบุคคลที่รับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) ("EARTH") ไม่ได้กระทำการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำในการกำกับดูแลให้ EARTH จัดทำและนำส่ง งบการเงินไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2560 ต่อสำนักงานและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด 

 

อยู่ระหว่างดำเนินการของพนักงานสอบสวน 

 

2

14/02/2561 

บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) 

56(1) ประกอบ199 

พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ 

บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) (EARTH) ไม่จัดทำและนำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2560 ต่อสำนักงานและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่ประกาศกำหนด 

 

อยู่ระหว่างดำเนินการของพนักงานสอบสวน 

 

3

26/02/2561 

นายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์ 

89/7 

พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ 

นายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์ ในขณะที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทในการแจ้งสารสนเทศผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์") ไม่ดำเนินการให้บริษัทชี้แจงเกี่ยวกับการผิดนัดชำระตั๋วแลกเงิน (B/E) ตามที่ตลาดหลักทรัพย์สอบถามในวันที่ 12 มกราคม 2560 โดยเจตนาให้หลักทรัพย์ IFEC ถูกพักการซื้อขายชั่วคราว (ขึ้นเครื่องหมาย SP) และนายวิชัยได้รับประโยชน์จากการที่คงสภาพการเป็นผู้ถือหุ้นของ IFEC โดยไม่ถูกบังคับขายหุ้น IFEC จำนวนกว่า 57.46 ล้านหุ้น ที่เป็นหลักประกันในบัญชีมาร์จิ้น และสามารถใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นจำนวน 3 ครั้งในปี 2560 ซึ่งการกระทำดังกล่าวของนายวิชัยเป็นการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย และนายวิชัยได้ประโยชน์ตามที่กล่าวมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามมาตรา 89/7 และมาตรา 281/2 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ 

016/2561
 

อยู่ระหว่างดำเนินการของพนักงานสอบสวน 

 

ดูข้อมูลย้อนหลัง >>
top