การเปรียบเทียบ
การกล่าวโทษ

การกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน

       สำหรับกรณีความผิดที่ไม่ได้ระบุในมาตรา 317 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ มาตรา 42 แห่ง พ.ร.บ. กองทุนฯ มาตรา 43 แห่ง พ.ร.ก. นิติบุคคลเฉพาะกิจฯ มาตรา 155 แห่ง พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ มาตรา 94 แห่ง พ.ร.บ. ทรัสต์ฯ ซึ่งไม่สามารถเปรียบเทียบได้ หรือกรณีที่ผู้กระทำผิดไม่ยินยอมรับการเปรียบเทียบความผิด สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. จะดำเนินการกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อดำเนินการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ดังนี้

ค้นหาข้อมูลการกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน
ระบุเงื่อนไข (สามารถเลือกเงื่อนไขในการค้นหาได้มากกว่า 1 เงื่อนไข )
หัวข้อหลัก
กฏหมายหลักที่เกี่ยวข้อง
มาตรา
วันที่กล่าวโทษ ถึง

ระบุเงื่อนไข ชื่อผู้ถูกกล่าวโทษ  
ระบุเงื่อนไข อื่น ๆ (นอกเหนือจากเงื่อนไขข้างต้น)

  


นโยบายการเปิดเผยข้อมูล

       สำนักงานจะเปิดเผยข้อมูลข้างต้นไว้เป็นระยะเวลา 10 ปีปฏิทินนับจากวันที่มีการกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน หรือเป็นระยะเวลา 6 เดือนนับแต่คดียุติ แล้วแต่ระยะเวลาใดยาวกว่า โดยกรณี (1) ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ยกฟ้อง (2) สำนักงานได้รับทราบว่าพนักงานอัยการมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้อง หรือ (3) สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับ จะปรับปรุงและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นเวลา 6 เดือน