สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

การเปรียบเทียบ
การกล่าวโทษ

การกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน

       สำหรับกรณีความผิดที่ไม่ได้ระบุในมาตรา 317 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ มาตรา 42 แห่ง พ.ร.บ. กองทุนฯ มาตรา 43 แห่ง พ.ร.ก. นิติบุคคลเฉพาะกิจฯ มาตรา 155 แห่ง พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ มาตรา 94 แห่ง พ.ร.บ. ทรัสต์ฯ ซึ่งไม่สามารถเปรียบเทียบได้ หรือกรณีที่ผู้กระทำผิดไม่ยินยอมรับการเปรียบเทียบความผิด สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. จะดำเนินการกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อดำเนินการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ดังนี้

ค้นหาข้อมูลการกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน
ระบุเงื่อนไข (สามารถเลือกเงื่อนไขในการค้นหาได้มากกว่า 1 เงื่อนไข )
หัวข้อหลัก
กฏหมายหลักที่เกี่ยวข้อง
มาตรา
วันที่กล่าวโทษ ถึง

ระบุเงื่อนไข ชื่อผู้ถูกกล่าวโทษ  
ระบุเงื่อนไข อื่น ๆ (นอกเหนือจากเงื่อนไขข้างต้น)

  


นโยบายการเปิดเผยข้อมูล

       สำนักงานจะเปิดเผยข้อมูลข้างต้นไว้เป็นระยะเวลา 10 ปีปฏิทินนับจากวันที่มีการกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน หรือเป็นระยะเวลา 6 เดือนนับแต่คดียุติ แล้วแต่ระยะเวลาใดยาวกว่า โดยกรณี (1) ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ยกฟ้อง (2) สำนักงานได้รับทราบว่าพนักงานอัยการมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้อง หรือ (3) สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับ จะปรับปรุงและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นเวลา 6 เดือน


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map