การลงโทษทางปกครอง

ตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และตามพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550

หมายเหตุ : 
     - ข้อมูลการลงโทษอาจไม่ใช่ผลที่สุด เนื่องจากผู้ถูกลงโทษทางปกครองสามารถใช้สิทธิอุทธรณ์การลงโทษดังกล่าวต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้
     คลิกที่นี่เพื่อเรียกดูขั้นตอนการอุทธรณ์และคำอธิบายโดยย่อ

ลำดับที่
วันที่ลงโทษทางปกครอง
เลขที่คำสั่ง
ผู้ถูกลงโทษทางปกครอง
ประเภทของการประกอบธุรกิจ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรา
การกระทำความผิดโดยสังเขป
โทษทางปกครอง
ข่าว ก.ล.ต.
ค่าปรับ
หมายเหตุ

1

08/08/2561 

คำสั่งคณะกรรมการพิจารณาโทษปรับทางปกครอง ที่ ส 2/2561 

บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จำกัด (มหาชน) 

ตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

พ.ร.บ. สัญญาฯ 

18 

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน2560 บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จำกัด (มหาชน) มิได้ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด กล่าวคือ เปิดเผยข้อมูลสถานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าแก่บุคคลอื่น โดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า  

ปรับทางปกครอง 

 

90,000.00 

 

2

08/08/2561 

คำสั่งคณะกรรมการพิจารณาโทษปรับทางปกครอง ที่ ส 1/2561 

บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด 

ตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

พ.ร.บ. สัญญาฯ 

18 

ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2560 บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มิได้ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด โดยมีระบบงานในการจัดทำแบบรายงานเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิไม่รัดกุมและมีประสิทธิภาพเพียงพอ 

ปรับทางปกครอง 

 

378,000.00 

 

3

08/08/2561 

คำสั่งคณะกรรมการพิจารณาโทษปรับทางปกครอง ที่ ส 2/2561 

บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จำกัด (มหาชน) 

ตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

พ.ร.บ. สัญญาฯ 

18 

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน2560 บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จำกัด (มหาชน) มิได้ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด กล่าวคือ ปิดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยลูกค้าไม่ได้สั่ง  

ปรับทางปกครอง 

 

225,000.00 

 

4

30/11/2559 

คำสั่งคณะกรรมการพิจารณาโทษปรับทางปกครอง ที่ ส 2/2559 

นายธนรัชต์ พสวงศ์  

ตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

พ.ร.บ. สัญญาฯ 

119 

นายธนรัชต์ พสวงศ์ ในฐานะกรรมการผู้จัดการซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (?บริษัท ฮั่วเซ่งเฮงฯ?) ต้องรับโทษตามมาตรา 119 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 กรณีบริษัท ฮั่วเซ่งเฮงฯ ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มิได้ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด โดยมีระบบงานในการทำความรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า และการพิจารณาวงเงินไม่รัดกุมเพียงพอ ระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2558  

ปรับทางปกครอง 

 

201,000.00 

 

5

30/11/2559 

คำสั่งคณะกรรมการพิจารณาโทษปรับทางปกครอง ที่ ส 1/2559 

บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด 

ตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

พ.ร.บ. สัญญาฯ 

18 

ระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2558 บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มิได้ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด โดยมีระบบงานในการทำความรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า และการพิจารณาวงเงินไม่รัดกุมเพียงพอ 

ปรับทางปกครอง 

 

201,000.00 

 

6

23/12/2557 

คำสั่งคณะกรรมการพิจารณาโทษปรับทางปกครอง ที่ ส 4/2557 

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด 

ตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

พ.ร.บ. สัญญาฯ 

18 

ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2557 บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด มิได้ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและสำนักงานประกาศกำหนด โดยมีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านธุรกิจไม่รัดกุมเพียงพอแก่การป้องกันมิให้บุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงและล่วงรู้ข้อมูล รวมทั้งถูกนำไปใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ 

ปรับทางปกครอง 

 

50,400.00 

 

7

28/10/2557 

คำสั่งคณะกรรมการพิจารณาโทษปรับทางปกครอง ที่ ส 3/2557 

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 

ตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

พ.ร.บ. สัญญาฯ 

18 

วันที่ 6 และ 9 ธันวาคม 2556 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มิได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด โดยไม่จัดเก็บบันทึกการรับคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากลูกค้า 

ปรับทางปกครอง 

 

338,625.00 

 

8

22/01/2557 

คำสั่งคณะกรรมการพิจารณาโทษปรับทางปกครอง ที่ ส 2/2557 

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด 

ตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

พ.ร.บ. สัญญาฯ 

18 

ระหว่างวันที่ 2 มกราคม ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2556 บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด (บล. โกลเบล็ก) ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มิได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด โดยแต่งตั้งบุคลากรที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

ปรับทางปกครอง 

 

60,000.00 

 

9

22/01/2557 

คำสั่งคณะกรรมการพิจารณาโทษปรับทางปกครอง ที่ ส 1/2557 

บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

ตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

พ.ร.บ. สัญญาฯ 

18 

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีระบบการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงต่อทรัพย์สินของลูกค้าและการประกอบธุรกิจไม่มีประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอ กรณีไม่ตรวจสอบความครบถ้วนในการจัดส่งใบยืนยันการซื้อขายและรายงานทรัพย์สินให้ลูกค้า การจัดการเอกสารดังกล่าวที่ถูกไปรษณีย์ตีคืนไม่รัดกุม และเกณฑ์ในการกำหนดขนาดธุรกรรมและลักษณะธุรกรรมที่เข้าข่ายต้องรายงานต่อสำนักงาน ปปง. ไม่เหมาะสม 

ปรับทางปกครอง 

 

227,400.00 

 

10

13/09/2556 

คำสั่งคณะกรรมการพิจารณาโทษปรับทางปกครอง ที่ ส 4/2556 

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด 

ตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

พ.ร.บ. สัญญาฯ 

18 

ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน 2553 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2555 และระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 28 มกราคม 2556 บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มิได้ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด โดยมีระบบการรักษาความปลอดภัยไม่รัดกุมเพียงพอแก่การป้องกันมิให้บุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ล่วงรู้หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

ปรับทางปกครอง 

 

166,250.00 

 

11

13/09/2556 

คำสั่งคณะกรรมการพิจารณาโทษปรับทางปกครอง ที่ ส 4/2556 

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด  

ตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

พ.ร.บ. สัญญาฯ 

18 

วันที่ 28 และ 30 พฤศจิกายน 2555 บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มิได้ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด โดยมิได้จัดเก็บเทปบันทึกการให้คำแนะนำ และการรับคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากลูกค้าทางโทรศัพท์ให้ครบถ้วน จำนวน 39 รายการ 

ปรับทางปกครอง 

 

79,200.00 

 

12

13/09/2556 

คำสั่งคณะกรรมการพิจารณาโทษปรับทางปกครอง ที่ ส 5/2556 

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด 

ตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

พ.ร.บ. สัญญาฯ 

18 

ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 12 กันยายน 2555 บริษัทมีระบบการรักษาความปลอดภัยไม่เพียงพอต่อการป้องกันมิให้บุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ล่วงรู้ข้อมูลของลูกค้า อันเป็นการปฏิบัติฝ่าฝืนข้อ 11 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 80/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 และมีโทษทางปกครองตามมาตรา 114 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

ปรับทางปกครอง 

 

58,800.00 

 

13

20/06/2556 

คำสั่งคณะกรรมการพิจารณาโทษปรับทางปกครอง ที่ ส 3/2556 

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) 

ตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

พ.ร.บ. สัญญาฯ 

18 

ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มิได้ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด โดยระบบกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แนะนำการลงทุน ให้ปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการด้วยความรับผิดชอบและรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและปฏิบัติต่อ ผู้ลงทุนทุกรายด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ ไม่มีประสิทธิภาพ  

ปรับทางปกครอง 

 

100,800.00 

 

14

20/06/2556 

คำสั่งคณะกรรมการพิจารณาโทษปรับทางปกครอง ที่ ส 3/2556 

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด  

ตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

พ.ร.บ. สัญญาฯ 

18 

ระหว่างวันที่ 21 - 22 พฤษภาคม 2555 และวันที่ 5 และ 8 มิถุนายน 2555 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มิได้ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด โดยมิได้จัดให้มีการจัดเก็บบันทึกเทปการให้คำแนะนำและ การรับคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้แนะนำการลงทุนกับลูกค้า จำนวน 2 ราย ทางโทรศัพท์ ให้ครบถ้วน รวมจำนวน 210 รายการ  

ปรับทางปกครอง 

 

233,100.00 

 

15

20/06/2556 

คำสั่งคณะกรรมการพิจารณาโทษปรับทางปกครอง ที่ ส 3/2556 

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)  

ตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

พ.ร.บ. สัญญาฯ 

33 วรรคหนึ่ง 

ระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม 2554 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2555 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มิได้ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด โดยระบบงานการจัดส่งรายงานแสดงทรัพย์สินและฐานะของลูกค้า ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นเวลาสามเดือนติดต่อกันขึ้นไปให้แก่ลูกค้า ไม่มีประสิทธิภาพ  

ปรับทางปกครอง 

 

301,200.00 

 

16

27/02/2556 

คำสั่งคณะกรรมการพิจารณาโทษปรับทางปกครอง ที่ ส 2/2556 

บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด 

ตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

พ.ร.บ. สัญญาฯ 

18 

ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2553 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มิได้ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด โดยมีระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แนะนำการลงทุนไม่รัดกุมเพียงพอ กรณีผู้แนะนำการลงทุนไม่จัดเก็บบันทึกเทปการให้คำแนะนำและการรับคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าทางโทรศัพท์ให้ครบถ้วน 

ปรับทางปกครอง 

 

310,000.00 

 

17

27/02/2556 

คำสั่งคณะกรรมการพิจารณาโทษปรับทางปกครอง ที่ ส 2/2556 

บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด 

ตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

พ.ร.บ. สัญญาฯ 

18 

ระหว่างวันที่ 7 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มิได้ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด โดยมีระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แนะนำการลงทุนไม่รัดกุมเพียงพอ กรณีผู้แนะนำการลงทุนไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยตัดสินใจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแทนผู้ลงทุน 

ปรับทางปกครอง 

 

351,600.00 

 

18

27/02/2556 

คำสั่งคณะกรรมการพิจารณาโทษปรับทางปกครอง ที่ ส 1/2556 

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 

ตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

พ.ร.บ. สัญญาฯ 

18 

ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2554 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มิได้ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด กล่าวคือ ไม่มีการตรวจสอบดูแลให้ผู้แนะนำการลงทุนปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบและรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ จนเป็นเหตุให้ผู้แนะนำการลงทุนมีการรับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแทนผู้ลงทุนและตัดสินใจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบัญชีผู้ลงทุนเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน โดยที่ผู้ลงทุนไม่ได้สั่ง อันเป็นการปฏิบัติฝ่าฝืนมาตรา 18 ซึ่งเป็นความผิดและมีโทษทางปกครองตามมาตรา 114 แห่งพระพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

ปรับทางปกครอง 

 

147,600.00 

 

19

19/12/2555 

คำสั่งคณะกรรมการพิจารณาโทษปรับทางปกครอง ที่ ส 7/2555 

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด 

ตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

พ.ร.บ. สัญญาฯ 

18 

ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม 2554 ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2555 มีการจัดการด้านการปฏิบัติงานที่สามารถรองรับการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ และมีมาตรการในการควบคุมติดตาม และตรวจสอบให้พนักงานและผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามระเบียบวิธีปฏิบัติที่บริษัทกำหนดบกพร่อง อันเป็นการปฏิบัติฝ่าฝืนข้อ 6 และข้อ 32 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 80/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 และมีโทษทางปกครองตามมาตรา 114 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

ปรับทางปกครอง 

 

295,800.00 

 

20

19/12/2555 

คำสั่งคณะกรรมการพิจารณาโทษปรับทางปกครอง ที่ ส 8/2555 

นายเฉลิม เสือคำราม 

ตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

พ.ร.บ. สัญญาฯ 

119 

นายเฉลิม เสือคำราม ผู้จัดการสาขาสุพรรณบุรี ของบริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด (บล. นครหลวงไทย) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานของ บล. นครหลวงไทย ในกิจการของสาขาสุพรรณบุรี ต้องรับโทษทางปกครองตามมาตรา 119 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในกรณีอันเป็นเหตุให้ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม 2552 ถึงวันที่ 11 กันยายน 2553 บล. นครหลวงไทย มิได้กำกับดูแลให้มีการสอบทานความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินของลูกค้า ระหว่างบุคลากรด้านให้บริการหลักทรัพย์ (front office) และด้านปฏิบัติการหลักทรัพย์ (back office) ซึ่งเป็นการปฏิบัติฝ่าฝืนมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ อันเป็นความผิดตามมาตรา 111 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน 

ปรับทางปกครอง 

 

120,000.00 

 

21

16/10/2555 

คำสั่งคณะกรรมการพิจารณาโทษปรับทางปกครอง ที่ ส 6/2555 

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

ตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

พ.ร.บ. สัญญาฯ 

18 

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มิได้ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด โดยวันที่ 4 เมษายน 2555 มิได้จัดให้มีการบันทึกเทปการให้คำแนะนำและการรับคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สัญญา S50M12 จำนวน 21 รายการ 

ปรับทางปกครอง 

 

63,000.00 

 

22

20/08/2555 

คำสั่งคณะกรรมการพิจารณาโทษปรับทางปกครอง ที่ ส 3/2555 

บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จำกัด 

ตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

พ.ร.บ. สัญญาฯ 

18 

บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จำกัด ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มิได้ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด โดยระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2554 มิได้จัดให้มีการบันทึกเทปการให้คำแนะนำและการรับคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สัญญา GF10Z11J12 GF10G12 GF10Z11 GFZ11 GFJ12 GFG12 GF10J12 และ GF10Z11G12 จำนวน 175 รายการ 

ปรับทางปกครอง 

 

201,600.00 

 

23

20/08/2555 

คำสั่งคณะกรรมการพิจารณาโทษปรับทางปกครอง ที่ ส 4/2555 

บริษัท ออสสิริส ฟิวเจอร์ส จำกัด 

ตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

พ.ร.บ. สัญญาฯ 

18 

ระหว่างวันที่ 18 และวันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 บริษัท ออสสิริส ฟิวเจอร์ส จำกัด ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยไม่จัดให้มีการบันทึกเทปการให้คำแนะนำและการรับคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า GF10Z11 จำนวนรวมทั้งสิ้น 22 รายการ  

ปรับทางปกครอง 

 

63,900.00 

 

24

20/08/2555 

คำสั่งคณะกรรมการพิจารณาโทษปรับทางปกครอง ที่ ส 5/2555 

บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด 

ตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

พ.ร.บ. สัญญาฯ 

18 

ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2555 บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด ในฐานะเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มิได้ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยมิได้จัดให้มีระบบตรวจสอบที่เชื่อถือได้ว่าผู้แนะนำการลงทุนรับคำสั่งซื้อขายจากเจ้าของบัญชีที่แท้จริงหรือผู้รับมอบอำนาจ กล่าวคือ พนักงานของบริษัทซึ่งเป็นบุตรของเจ้าของบัญชีสามารถเป็นผู้สั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับผู้แนะนำการลงทุนในบัญชีซื้อขายของมารดาตนเอง โดยที่ไม่มีหนังสือมอบอำนาจให้สั่งซื้อขายเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของบัญชีที่แท้จริง 

ปรับทางปกครอง 

 

91,800.00 

 

25

20/08/2555 

คำสั่งคณะกรรมการพิจารณาโทษปรับทางปกครอง ที่ ส 5/2555 

บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด 

ตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

พ.ร.บ. สัญญาฯ 

18 

ระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2554 บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยไม่จัดให้มีการบันทึกการให้คำแนะนำและการรับคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสัญญา GFZ11 GF10Z11 GFG12 และ GF10G12 จำนวนรวมทั้งสิ้น 66 รายการ  

ปรับทางปกครอง 

 

103,500.00 

 

26

20/08/2555 

คำสั่งคณะกรรมการพิจารณาโทษปรับทางปกครอง ที่ ส 5/2555 

บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด 

ตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

พ.ร.บ. สัญญาฯ 

18 

ระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2555 บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยมิได้จัดให้มีระบบตรวจสอบและควบคุมภายในที่สามารถรองรับการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ บริษัทมิได้ตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบที่กำหนดไว้ในปี 2554 เช่น มิได้ตรวจสอบการดูแลทรัพย์สินของลูกค้า ตรวจสอบไม่ครบถ้วนเกี่ยวกับการเปิดบัญชีและการพิจารณาวงเงิน รวมทั้งมิได้รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างครบถ้วน  

ปรับทางปกครอง 

 

327,000.00 

 

27

16/03/2555 

คำสั่งคณะกรรมการพิจารณาโทษปรับทางปกครอง ที่ ส 2/2555 

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด 

ตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

พ.ร.บ. สัญญาฯ 

18 

ระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม 2554 ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2554 บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยไม่จัดให้มีการบันทึกเทปการรับคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสัญญา GFQ11 และ GF10Q11 จำนวนรวมทั้งสิ้น 12 รายการ 

ปรับทางปกครอง 

 

54,900.00 

 

28

16/02/2555 

คำสั่งคณะกรรมการพิจารณาโทษปรับทางปกครอง ที่ ส 1/2555 

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 

ตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

พ.ร.บ. สัญญาฯ 

18 

ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2554 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มิได้ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด โดยมิได้จัดเก็บเทปบันทึกการให้คำแนะนำและการรับคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าทางโทรศัพท์ให้ครบถ้วน จำนวน 59 รายการ 

ปรับทางปกครอง 

 

97,200.00 

 

29

24/11/2554 

คำสั่งคณะกรรมการพิจารณาโทษปรับทางปกครอง ที่ ส 6/2554 

บริษัท ยูโอบี บุลเลียน แอนด์ ฟิวเชอร์ (ไทย) จำกัด 

ตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

พ.ร.บ. สัญญาฯ 

18 

บริษัท ยูโอบี บุลเลียน แอนด์ ฟิวเชอร์ (ไทย) จำกัด (UOBF ไทย) ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มิได้ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยจัดให้มีมาตรการตรวจสอบดูแลให้พนักงานปฏิบัติงานภายในขอบเขตหน้าที่ไม่รัดกุมเพียงพอ กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนของ UOBF ไทย ได้ปฏิบัติงานนอกขอบเขตการประกอบธุรกิจของ UOBF ไทย โดยชักชวนบุคคลซึ่งมิได้เป็นลูกค้าของ UOBF ไทย ให้เปิดบัญชีเป็นลูกค้าของ UOBF สิงคโปร์ เพื่อลงทุนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสิงคโปร์หรือตลาดต่างประเทศ โดยที่มาตรการตรวจสอบดูแลพนักงานของ UOBF ไทย ในขณะนั้นไม่ปรากฏว่าตรวจสอบพบกรณีที่ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนปฏิบัติงานเกินขอบเขตงานในหน้าที่ดังกล่าว อันเป็นการปฏิบัติฝ่าฝืนมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546  

ปรับทางปกครอง 

 

179,200.00 

 

30

15/08/2554 

คำสั่งคณะกรรมการพิจารณาโทษปรับทางปกครอง ที่ ส 4/2554 

บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด 

ตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

พ.ร.บ. สัญญาฯ 

18 

ระหว่างเดือนกันยายน 2552 ถึงวันที่ 11 กันยายน 2553 บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ มิได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด โดยจัดให้มีระบบการสอบทานความถูกต้อง น่าเชื่อถือของข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินของลูกค้า ระหว่างบุคลากรด้านให้บริการหลักทรัพย์ (front office) และด้านปฏิบัติการหลักทรัพย์ (back office) ไม่รัดกุมเพียงพอ จนเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ด้านให้บริการหลักทรัพย์ (front office) กระทำการฉ้อฉลทุจริตทรัพย์สินของลูกค้า 

ปรับทางปกครอง 

 

457,000.00 

 

31

15/08/2554 

คำสั่งคณะกรรมการพิจารณาโทษปรับทางปกครอง ที่ ส 5/2554 

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด 

ตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

พ.ร.บ. สัญญาฯ 

18 

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2553 และวันที่ 31 สิงหาคม 2553 บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มิได้ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยมิได้จัดเก็บเทปบันทึกการให้คำแนะนำและการรับคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าทางโทรศัพท์ให้ครบถ้วน 

ปรับทางปกครอง 

 

54,900.00 

 

32

26/05/2554 

คำสั่งคณะกรรมการพิจารณาโทษปรับทางปกครอง ที่ ส 3/2554 

บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด 

ตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

พ.ร.บ. สัญญาฯ 

18 

บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มิได้ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2553 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2553 มิได้จัดเก็บเทปบันทึกการให้คำแนะนำและการรับคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าทางโทรศัพท์ให้ครบถ้วน อันเป็นการปฏิบัติฝ่าฝืนมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

ปรับทางปกครอง 

 

407,700.00 

 

33

19/01/2554 

คำสั่งคณะกรรมการพิจารณาโทษปรับทางปกครอง ที่ ส 2/2554 

บริษัทหลักทรัพย์ ซิกโก้ จำกัด (มหาชน) 

ตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

พ.ร.บ. สัญญาฯ 

18 

ระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2550 ถึงวันที่ 19 กันยายน 2553 บริษัทหลักทรัพย์ ซิกโก้ จำกัด (มหาชน) ในฐานะเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มิได้ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยไม่ได้ทำความรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (KYC/CDD) เพียงพอที่จะทำให้ทราบถึงผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง หรือผู้มีอำนาจควบคุมการซื้อขายของบัญชีลูกค้า โดยพบว่ามีบัญชีของลูกค้าที่มีปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงติดอันดับกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ของบริษัท ซึ่งไม่สอดคล้องกับศักยภาพของลูกค้าตามข้อมูลที่มีการแสดงไว้เมื่อเปิดบัญชี อันเป็นการปฏิบัติฝ่าฝืนมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546  

ปรับทางปกครอง 

 

244,200.00 

 

34

19/01/2554 

คำสั่งคณะกรรมการพิจารณาโทษปรับทางปกครอง ที่ ส 2/2554 

บริษัทหลักทรัพย์ ซิกโก้ จำกัด (มหาชน) 

ตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

พ.ร.บ. สัญญาฯ 

18 

บริษัทหลักทรัพย์ ซิกโก้ จำกัด (มหาชน) ในฐานะเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มิได้ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2553 และระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2553 ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2553 ไม่ได้จัดเก็บเทปบันทึกการให้คำแนะนำและการรับคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทางโทรศัพท์กับลูกค้าอย่างครบถ้วน และระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2553 จัดเก็บบันทึกรายการการรับคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าที่ส่งคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ห้องค้าหลักทรัพย์ของบริษัทโดยมีข้อมูลไม่ครบถ้วน อันเป็นการปฏิบัติฝ่าฝืนมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546  

ปรับทางปกครอง 

 

120,825.00 

 

35

19/01/2554 

คำสั่งคณะกรรมการพิจารณาโทษปรับทางปกครอง ที่ ส 1/2554 

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด 

ตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

พ.ร.บ. สัญญาฯ 

18 

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด (บล. โกลเบล็ก) ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มิได้ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยไม่ได้ดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าจำนวน 2 ราย ตามเกณฑ์ที่กำหนด กล่าวคือ ลูกค้ารายหนึ่งต้องล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในวันที่ 7 พฤษภาคม 2552 แต่ บล. โกลเบล็ก ล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ครบถ้วนในวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 ส่วนลูกค้าอีกรายหนึ่งต้องล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในวันที่ 11 พฤษภาคม 2552 แต่ บล. โกลเบล็ก ล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ครบถ้วนในวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 อันเป็นการปฏิบัติฝ่าฝืนมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546  

ปรับทางปกครอง 

 

51,300.00 

 

36

07/10/2553 

คำสั่งคณะกรรมการพิจารณาโทษปรับทางปกครอง ที่ ส 1/2553 

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

ตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

พ.ร.บ. สัญญาฯ 

18 

ระหว่างวันที่ 22 ถึง 23 กรกฎาคม 2552 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มิได้ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยมิได้จัดเก็บเทปบันทึกการรับคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าทางโทรศัพท์ให้ครบถ้วน อันเป็นการปฏิบัติฝ่าฝืนมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546  

ปรับทางปกครอง 

 

83,700.00 

 

37

07/10/2553 

คำสั่งคณะกรรมการพิจารณาโทษปรับทางปกครอง ที่ ส 2/2553 

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

ตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

พ.ร.บ. สัญญาฯ 

18 

ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2553 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มิได้ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยมิได้จัดเก็บเทปบันทึกการรับคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าทางโทรศัพท์ให้ครบถ้วน อันเป็นการปฏิบัติฝ่าฝืนมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546  

ปรับทางปกครอง 

 

144,750.00 

 

38

07/10/2553 

คำสั่งคณะกรรมการพิจารณาโทษปรับทางปกครอง ที่ ส 3/2553 

บริษัทหลักทรัพย์ บีฟิท จำกัด (มหาชน) 

ตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

พ.ร.บ. สัญญาฯ 

18 

ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน 2552 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 บริษัทหลักทรัพย์ บีฟิท จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มิได้ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยมิได้จัดเก็บเทปบันทึกการให้คำแนะนำและการรับคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าทางโทรศัพท์ให้ครบถ้วน อันเป็นการปฏิบัติฝ่าฝืนมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546  

ปรับทางปกครอง 

 

89,100.00 

 

39

07/10/2553 

คำสั่งคณะกรรมการพิจารณาโทษปรับทางปกครอง ที่ ส 4/2553 

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด 

ตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

พ.ร.บ. สัญญาฯ 

19 

ระหว่างเดือนเมษายน 2552 ถึงเดือนกันยายน 2552 บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มิได้ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยรายงานการคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (แบบ บ.ล. 4/1) ของวันทำการสุดท้ายของเดือนต่อสำนักงานไม่ถูกต้อง กล่าวคือ สาระสำคัญที่ บริษัท วายแอลจีฯ คำนวณผิด คือ การนำรายการเงินสดที่ให้กู้ยืมแก่กรรมการมารวมคำนวณเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องด้วย ส่งผลทำให้รายการคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเดือนมีนาคมถึงเดือนสิงหาคมสูงกว่าความเป็นจริง อันเป็นการปฏิบัติฝ่าฝืนมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ บริษัท วายแอลจีฯ ได้แก้ไขและนำส่งรายงานการคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิฉบับที่ถูกต้องต่อสำนักงานแล้วเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2552  

ปรับทางปกครอง 

 

747,500.00 

 

40

07/10/2553 

คำสั่งคณะกรรมการพิจารณาโทษปรับทางปกครอง ที่ ส 4/2553 

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด 

ตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

พ.ร.บ. สัญญาฯ 

33 วรรคหนึ่ง 

ระหว่างเดือนมีนาคม 2552 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2552 บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มิได้ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยมิได้จัดเก็บทรัพย์สินของลูกค้าแยกจากทรัพย์สินของตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าเป็นทรัพย์สินของลูกค้าโดยปราศจากข้อสงสัย กล่าวคือ บริษัทนำเงินหลักประกันของลูกค้าไปเปิดบัญชีเงินฝาก จำนวน 18 บัญชี แต่จากการตรวจสอบสมุดบัญชีที่ระบุว่าเป็นของลูกค้าพบว่าบัญชีเงินฝากจำนวน 12 บัญชี ระบุชื่อเจ้าของบัญชีว่า ?บริษัทวายแอลจีฯ? โดยมิได้มีการระบุอย่างชัดเจนในสมุดบัญชีเงินฝากดังกล่าวว่า ?เพื่อประโยชน์ของลูกค้า? อันเป็นการปฏิบัติ ฝ่าฝืนมาตรา 33 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 อย่างไรก็ดี บริษัทวายแอลจีฯ ได้แก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2552  

ปรับทางปกครอง 

 

143,200.00 

 

40 รายการ