การลงโทษทางปกครอง

ตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และ ตามพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550


ค้นหาข้อมูลการดำเนินการทางปกครอง
ระบุเงื่อนไข (สามารถเลือกเงื่อนไขในการค้นหาได้มากกว่า 1 เงื่อนไข )
ประเภทของการประกอบธุรกิจ
การลงโทษทางปกครอง
วันที่ดำเนินการลงโทษทางปกครอง ถึง

ระบุเงื่อนไข ชื่อผู้ถูกลงโทษทางปกครอง  

  


นโยบายการเปิดเผยข้อมูล

สำนักงานจะเปิดเผยข้อมูลข้างต้นไว้เป็นระยะเวลา 10 ปีปฏิทิน นับจากวันที่มีการดำเนินการลงโทษ