สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

การลงโทษทางปกครอง

ตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และ ตามพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550


ค้นหาข้อมูลการดำเนินการทางปกครอง
ระบุเงื่อนไข (สามารถเลือกเงื่อนไขในการค้นหาได้มากกว่า 1 เงื่อนไข )
ประเภทของการประกอบธุรกิจ
การลงโทษทางปกครอง
วันที่ดำเนินการลงโทษทางปกครอง ถึง

ระบุเงื่อนไข ชื่อผู้ถูกลงโทษทางปกครอง  

  


นโยบายการเปิดเผยข้อมูล

สำนักงานจะเปิดเผยข้อมูลข้างต้นไว้เป็นระยะเวลา 10 ปีปฏิทิน นับจากวันที่มีการดำเนินการลงโทษ


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map