กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูล 59-2 ล่าสุด | ข้อมูล 59-2 ย้อนหลัง | ประกาศและแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง | HOME

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2)
สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMK)

 ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีนับจากวันที่สำนักงานรับเอกสาร
  เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย |

ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์ * ประเภทหลักทรัพย์ วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
ประดิษฐ  รอดลอยทุกข์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16/12/255811/12/25581,700548.50ซื้อ
ประดิษฐ  รอดลอยทุกข์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23/12/255818/12/2558500556.00ขาย
ประดิษฐ  รอดลอยทุกข์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23/12/255821/12/2558700553.43ขาย
สุรพงศ์  วงษ์โสภณากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ14/10/255911/10/25591,70046.50ซื้อ
สุรพงศ์  วงษ์โสภณากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ14/10/255912/10/25591,40044.75ซื้อ
เรืองเดช  ดุษฎีสุรพจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16/11/255915/11/255910,651,7001.00ขายขายให้ บริษัท ดุษฎีสุรพจน์โฮลดิ้ง จำกัด และ SMK Holding Limited ซึ่งเป็น บริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อถือหุ้น
เรืองวิทย์  ดุษฎีสุรพจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16/11/255915/11/255910,716,6421.00ขายขายให้ บริษัท ดุษฎีสุรพจน์โฮลดิ้ง จำกัด และ SMK Holding Limited ซึ่งเป็น บริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อถือหุ้น
สุวิมล  ชยวรประภาผู้จัดทำหุ้นสามัญ16/11/255915/11/25595,950,9911.00ขาย.ขายให้ บริษัท ดุษฎีสุรพจน์โฮลดิ้ง จำกัด และ SMK Holding Limited ซึ่งเป็น บริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อถือหุ้น
อัญชุลี  คุณวิบูลย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16/11/255915/11/25596,169,4301.00ขายขายให้ บริษัท ดุษฎีสุรพจน์โฮลดิ้ง จำกัด และ SMK Holding Limited ซึ่งเป็น บริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อถือหุ้น
อาพร  ภูริขันติเนตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ16/11/255915/11/25591,00047.00ซื้อ
อาพร  ภูริขันติเนตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ03/03/256002/03/256080047.00ซื้อ

[ Back to search page]

*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง