กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูล 59-2 ล่าสุด | ข้อมูล 59-2 ย้อนหลัง | ประกาศและแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง | HOME

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2)
กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS)

 ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีนับจากวันที่สำนักงานรับเอกสาร
  เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย |

ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์ * ประเภทหลักทรัพย์ วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
ตฤณ  จารุมิลินทคู่สมรสหุ้นสามัญ10/05/255926/05/25585,00019.60ซื้อ
ตฤณ  จารุมิลินทคู่สมรสหุ้นสามัญ10/05/255927/05/25582,50019.30ซื้อ
ตฤณ  จารุมิลินทคู่สมรสหุ้นสามัญ10/05/255919/06/25582,60019.00ซื้อ
ตฤณ  จารุมิลินทคู่สมรสหุ้นสามัญ10/05/255918/08/25582,60018.60ซื้อ
ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ18/11/255817/11/2558500,00019.50ซื้อ
ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/11/255818/11/25581,500,00019.63ซื้อ
ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/11/255819/11/25581,679,80019.89ซื้อ
ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ02/12/255801/12/25581,205,90020.08ซื้อ
ชวลิต  เศรษฐเมธีกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ04/12/255802/12/2558290,00020.10ซื้อ
ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ03/12/255802/12/25582,800,00020.05ซื้อ
ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ08/12/255803/12/2558200,00020.10ซื้อ
ชวลิต  เศรษฐเมธีกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ21/12/255808/12/2558200,00020.70ขาย
ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ09/12/255808/12/25584,700,00020.88ซื้อ
วิชัย  ทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ14/12/255808/12/2558173,000,0000.00โอนออกโอนให้ นายอัฐ ทองแตง (บุตร) นายอิทธิ ทองแตง (บุตร) น.ส.วิอร ทองแตง (บุตร) นายอติคุณ ทองแตง (บุตร)
ชวลิต  เศรษฐเมธีกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ24/12/255809/12/2558100,00020.90ขาย
ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ14/12/255809/12/25582,200,00020.90ซื้อ
ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ14/12/255811/12/2558500,00021.00ซื้อ
ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ16/12/255815/12/25582,900,00020.90ซื้อ
ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ17/12/255816/12/25582,600,00020.84ซื้อ
ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ18/12/255817/12/2558500,00020.90ซื้อ
ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ07/01/255905/01/25594,762,90021.93ซื้อ
ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ08/01/255906/01/25592,800,00022.01ซื้อ
ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ08/01/255907/01/25594,500,00021.54ซื้อ
ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ12/01/255908/01/2559300,00021.40ซื้อ
ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ12/01/255911/01/25595,300,00021.21ซื้อ
ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ14/01/255912/01/2559500,00021.50ซื้อ
ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ15/01/255913/01/2559300,00021.50ซื้อ
ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/01/255915/01/25592,500,00021.46ซื้อ
ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/01/255918/01/25591,079,90021.00ซื้อ
ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ21/01/255919/01/25591,500,00021.35ซื้อ
ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ22/01/255920/01/25593,500,00021.13ซื้อ
จุลเดช  ยศสุนทรากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ25/01/255921/01/255954,308,0000.00โอนออกโอนให้ เรืออากาศโทหญิงมาริน จันทร์ใส (บุตร)
จุลเดช  ยศสุนทรากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ25/01/255921/01/2559118,071,7600.00โอนออกโอนให้ นายจุลเวช ยศสุนทรากุล (บุตร)
จุลเดช  ยศสุนทรากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ25/01/255921/01/255953,547,7000.00โอนออกโอนให้ นายจุลวัชร ยศสุนทรากุล (บุตร)
ปรมาภรณ์  ปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ28/01/255925/01/2559100,000,0000.00รับโอนรับโอนจากบิดา
ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/01/255925/01/2559135,000,0000.00โอนออกโอนให้ นางอาริญา ปราสาททองโอสถ (บุตรสาว)
ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/01/255925/01/2559100,000,0000.00โอนออกโอนให้ นางสาวปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ (บุตรสาว)
วิชัย  ทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ01/02/255927/01/255933,000,0000.00โอนออกโอนให้ นายอัฐ ทองแตง (บุตร)
วิชัย  ทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ01/02/255928/01/2559423,685,0970.00โอนออกโอนให้ นายอัฐ ทองแตง (บุตร)นายอิทธิ ทองแตง (บุตร) น.ส.วิอร ทองแตง (บุตร) นายอติคุณ ทองแตง (บุตร)
ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ05/02/255903/02/2559141,80021.60ซื้อ
นฤมล  น้อยอ่ำผู้จัดทำหุ้นสามัญ02/03/255901/03/2559100,00021.60ซื้อ
นฤมล  น้อยอ่ำผู้จัดทำหุ้นสามัญ02/03/255901/03/2559100,00021.70ซื้อ
ประดิษฐ์  ทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ10/03/255907/03/25591,000,00022.35ขาย
ประดิษฐ์  ทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ10/03/255908/03/25591,029,30022.15ซื้อ
ประดิษฐ์  ทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ10/03/255908/03/2559500,00022.20ซื้อ
ประดิษฐ์  ทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ10/03/255909/03/2559270,70022.10ซื้อ
ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ11/03/255909/03/25591,950,00022.06ซื้อ
ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ14/03/255910/03/25591,840,00021.90ซื้อ
ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ15/03/255914/03/25591,595,50022.20ซื้อ
ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ16/03/255915/03/25595,175,70022.20ซื้อ
ประดิษฐ์  ทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ18/03/255917/03/2559200,00021.80ซื้อ
ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ23/03/255918/03/25596,208,00022.15ซื้อ
ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ24/03/255923/03/25592,530,00022.78ซื้อ
ประดิษฐ์  ทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28/03/255924/03/2559200,00023.30ขาย
ประดิษฐ์  ทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ30/03/255929/03/2559500,00022.50ซื้อ
ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ01/04/255931/03/25591,309,60023.18ซื้อ
ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ04/04/255901/04/25593,701,00023.24ซื้อ
ประดิษฐ์  ทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ08/04/255905/04/2559500,00023.85ขาย
ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ08/04/255905/04/25596,454,00023.71ซื้อ
ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ12/04/255907/04/25594,531,20023.78ซื้อ
ประดิษฐ์  ทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ08/04/255908/04/25591,000,00023.60ซื้อ
ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ12/04/255908/04/25594,076,70023.67ซื้อ
ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/04/255911/04/25592,801,70023.84ซื้อ
ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/04/255925/04/25592,892,50024.41ซื้อ
ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ28/04/255926/04/2559500,00024.60ซื้อ
ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/04/255927/04/25597,953,00024.59ซื้อ
ปรมาภรณ์  ปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ24/05/255919/05/25591,000,00023.76ซื้อ
ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/05/255925/05/25594,500,00024.16ซื้อ
ปรมาภรณ์  ปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/05/255926/05/2559670,00024.10ซื้อ
ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/05/255926/05/25598,001,10024.04ซื้อ
สมบัติ  อุทัยสางผู้จัดทำหุ้นสามัญ31/05/255930/05/255930,00024.00ซื้อ
ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ01/06/255931/05/255910,000,00024.00ซื้อ
สมบัติ  อุทัยสางผู้จัดทำหุ้นสามัญ31/05/255931/05/255920,00024.10ซื้อ
ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ02/06/255901/06/25598,000,00023.96ซื้อ
ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ06/06/255902/06/25598,000,00023.70ซื้อ
ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ06/06/255903/06/25594,218,10023.75ซื้อ
ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ14/06/255913/06/25596,000,00023.72ซื้อ
ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ16/06/255914/06/25593,000,00023.80ซื้อ
ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ17/06/255915/06/25591,000,00023.80ซื้อ
ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ17/06/255916/06/25599,831,10023.73ซื้อ
ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/06/255917/06/25598,994,30023.72ซื้อ
ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ22/06/255920/06/25592,634,60023.80ซื้อ
ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ22/06/255921/06/25591,000,00023.80ซื้อ
นฤมล  น้อยอ่ำผู้จัดทำหุ้นสามัญ22/06/255922/06/2559300,00023.80ซื้อ
กฤตวิทย์  เลิศอุตสาหกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ15/07/255913/07/255930,00022.70ซื้อ
ประดิษฐ์  ทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ15/07/255913/07/25591,000,00023.05ซื้อ
ประดิษฐ์  ทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/07/255922/07/2559500,00023.20ขาย
ชาตรี  ดวงเนตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ02/08/255928/07/2559500,00022.90ซื้อ
นฤมล  น้อยอ่ำผู้จัดทำหุ้นสามัญ30/09/255929/09/2559300,00021.50ซื้อ
ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ30/09/255929/09/255936,419,80021.59ซื้อ
ปรมาภรณ์  ปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ04/10/255930/09/2559833,20021.70ซื้อ
ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ03/10/255930/09/25594,000,00021.80ซื้อ
ปรมาภรณ์  ปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ04/10/255903/10/2559895,10021.83ซื้อ
ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ04/10/255903/10/25593,700,00021.87ซื้อ
ชาตรี  ดวงเนตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ07/10/255906/10/2559500,00022.40ซื้อ
ปรมาภรณ์  ปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ07/10/255906/10/2559400,00022.40ซื้อแก้ไขข้อมูล /
ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ10/10/255907/10/25594,500,00022.25ซื้อ
นฤมล  น้อยอ่ำผู้จัดทำหุ้นสามัญ11/10/255911/10/2559200,00021.90ซื้อ
ประดิษฐ์  ทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ25/11/255922/11/2559500,00022.76ขาย
ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ06/12/255901/12/2559357,20023.30ขาย
ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ06/12/255906/12/2559247,20023.30ขาย
ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ08/12/255906/12/25595,000,00023.18ขาย
ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ08/12/255906/12/255945,10023.30ขาย
ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ09/12/255907/12/25592,477,20023.12ขาย
ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ13/12/255908/12/25591,579,60023.01ขาย
ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ14/12/255913/12/2559791,00022.90ขาย
ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ14/12/255913/12/25593,855,10022.80ขาย
ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ15/12/255914/12/25591,667,90022.68ขาย
ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/12/255915/12/2559337,90022.60ขาย
ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/12/255916/12/255955,80022.60ขาย
ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/12/255919/12/25596,684,50022.43ขาย
ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ21/12/255920/12/25593,000,00022.50ขาย
นฤมล  น้อยอ่ำผู้จัดทำหุ้นสามัญ07/03/256006/03/2560200,00019.95ซื้อ
อัฐ  ทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ10/04/256004/04/25602,000,00021.10ขาย
อัฐ  ทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ10/04/256005/04/25601,850,00021.12ขาย
อัฐ  ทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ10/04/256007/04/25602,404,70020.78ซื้อ
อัฐ  ทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ17/04/256010/04/2560400,00020.70ซื้อ
อัฐ  ทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ17/04/256011/04/25601,045,30020.70ซื้อ
กฤตวิทย์  เลิศอุตสาหกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ18/05/256016/05/256010,00019.30ซื้อ
นฤมล  น้อยอ่ำผู้จัดทำหุ้นสามัญ16/05/256016/05/2560100,00019.50ซื้อ
นฤมล  น้อยอ่ำผู้จัดทำหุ้นสามัญ16/05/256016/05/2560200,00019.40ซื้อ
สมบัติ  อุทัยสางผู้จัดทำหุ้นสามัญ18/05/256016/05/2560100,00019.50ซื้อ
ตฤณ  จารุมิลินทคู่สมรสหุ้นสามัญ05/10/256017/05/25605,00019.00ซื้อ
ปรมาภรณ์  ปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/05/256017/05/256010,000,00018.83ซื้อ
กฤตวิทย์  เลิศอุตสาหกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ22/05/256018/05/256010,00018.70ซื้อ
ประดิษฐ์  ทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ23/05/256018/05/2560600,00018.80ซื้อ
ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ22/05/256019/05/256011,320,90018.30ซื้อ
ประดิษฐ์  ทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ23/05/256022/05/2560400,00018.50ซื้อ
ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ23/05/256022/05/256014,116,40018.42ซื้อ
ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ24/05/256023/05/25607,000,00018.46ซื้อ
ประดิษฐ์  ทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ02/06/256031/05/2560500,00018.80ซื้อ
ชาตรี  ดวงเนตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ05/06/256001/06/2560500,00018.50ซื้อ
ปรมาภรณ์  ปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ12/06/256008/06/256026,933,33019.10ซื้อ
ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/06/256027/06/25602,500,00019.28ซื้อ
ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/06/256028/06/25601,265,00019.30ซื้อ
ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ30/06/256029/06/25603,500,00019.38ซื้อ
ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ03/07/256030/06/25602,000,00019.30ซื้อ
ประดิษฐ์  ทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ06/07/256003/07/2560500,00019.50ขาย
ประดิษฐ์  ทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ15/11/256013/11/2560500,00021.70ขาย
อัฐ  ทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/11/256023/11/2560100,00022.00ขาย
อัฐ  ทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/11/256024/11/2560300,00021.60ขาย
ประดิษฐ์  ทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ05/01/256103/01/2561500,00021.00ขาย
ปรมาภรณ์  ปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ12/01/256111/01/25612,000,00021.03ขาย
กานต์  ตระกูลฮุนผู้จัดทำหุ้นสามัญ02/04/256130/03/2561130,00023.40ซื้อ
กานต์  ตระกูลฮุนผู้จัดทำหุ้นสามัญ04/04/256102/04/2561170,00023.40ซื้อ
กานต์  ตระกูลฮุนผู้จัดทำหุ้นสามัญ09/04/256105/04/2561340,00023.20ซื้อ
กานต์  ตระกูลฮุนผู้จัดทำหุ้นสามัญ17/04/256112/04/256171,50023.40ซื้อ
กานต์  ตระกูลฮุนผู้จัดทำหุ้นสามัญ30/04/256127/04/2561141,50023.01ซื้อ
กานต์  ตระกูลฮุนผู้จัดทำหุ้นสามัญ02/05/256130/04/2561853,00022.50ขาย
ประดิษฐ์  ทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ31/07/256126/07/25611,000,00026.80ขาย

[ Back to search page]

*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง