กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูล 59-2 ล่าสุด | ข้อมูล 59-2 ย้อนหลัง | ประกาศและแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง | HOME

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2)

รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการถือ
   หลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับข้อมูลภายในบริษัท        ยังมีต่อ...

ประจำวันที่ 27 ก.ย. 2559
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2559 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย |

ทั้งหมด  21 รายการ

ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ
สัมพันธ์ *
ประเภท
หลักทรัพย์
วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUSCO)มงคล  สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/09/255926/09/2559100,0002.64ซื้อ
ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUSCO)มงคล  สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น27/09/255926/09/25591,000,0000.43ขาย
ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TACC)ภาวินี  สุวรรณเมธานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/09/255926/09/25592,0008.77ขาย
ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTCL)สุรัตนา  ตฤณรตนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/09/255926/09/25591,600,0000.00รับโอนรับโอนจาก นายวิชิต ตฤณรตนะ (คู่สมรส)
ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTCL)สุรัตนา  ตฤณรตนะคู่สมรสหุ้นสามัญ27/09/255926/09/25591,600,0000.00โอนออกโอนให้นางสุรัตนา ตฤณรตนะ (คู่สมรส)
ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFG)ปฏิภาณ  ไชยปัญญาผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/09/255923/09/255920,0004.80ซื้อ
มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(KOOL)กฤษณ  ไทยดำรงค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/09/255922/09/25594,000,0006.18ขาย
มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(KOOL)กฤษณ  ไทยดำรงค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/09/255923/09/25593,390,6005.96ขาย
มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(KOOL)กฤษณ  ไทยดำรงค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/09/255926/09/25592,130,1005.82ขาย
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(MAJOR)วิชัย  พูลวรลักษณ์คู่สมรสหุ้นสามัญ27/09/255923/09/255940,00029.57ซื้อ
แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(MAX)สมชาย  มีเสนผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/09/255927/09/25596,000,0000.15ซื้อ
โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(MONO)ซัง โด  ลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/09/255922/09/2559500,0003.10ขาย
ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(UEC)พงศ์ศักดิ์  อุทัยสินธุเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/09/255906/09/2559300,0002.74ขาย
ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(UEC)พงศ์ศักดิ์  อุทัยสินธุเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/09/255907/09/2559100,0002.86ขาย
ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UREKA)สามารถ  ราชพลสิทธิ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น27/09/255922/09/2559100,0000.68ขาย
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHG)วิชิต  ศิริทัตธำรงคู่สมรสหุ้นสามัญ27/09/255922/09/25592,000,0002.56ขาย
สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMT)พูนพรรณ  ไชยกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ27/09/255926/09/2559200,0005.75ซื้อทำรายการโดย นายสมนึก ไชยกุล (คู่สมรส)
สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMT)สมนึก  ไชยกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/09/255926/09/2559200,0005.75ซื้อ
อีซึ่น เพ้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EASON)จิตติ  เอกแสงกุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น27/09/255922/09/255950,0003.87ขาย
เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EARTH)พิรุฬห์  พิหเคนทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/09/255926/09/25591,535,9004.63ซื้อ
ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(AF)คุณากร  เมฆใจดีผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/09/255922/09/25594,000,0000.00โอนออกโอนให้ น.ส.อรวิภา เมฆใจดี (บุตร)


*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง