กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูล 59-2 ล่าสุด | ข้อมูล 59-2 ย้อนหลัง | ประกาศและแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง | HOME

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2)

รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการถือ
   หลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับข้อมูลภายในบริษัท        ยังมีต่อ...

ประจำวันที่ 25 พ.ย. 2558
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2558 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย |

ทั้งหมด  23 รายการ

ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ
สัมพันธ์ *
ประเภท
หลักทรัพย์
วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLA)เรืองศักดิ์  ปัญญาบดีกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ25/11/255820/11/2558100,00054.00ขาย
การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BA)ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ25/11/255824/11/25586,001,90023.35ซื้อ
การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BA)พุฒิพงศ์  ปราสาททองโอสถคู่สมรสหุ้นสามัญ25/11/255824/11/2558100,00023.50ขาย
เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ธ.(KKP)ศราวุธ  จารุจินดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ25/11/255824/11/255815,00037.50ขาย
โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) บมจ.(SOLAR)พงศ์ศักดิ์  ธรรมธัชอารีผู้จัดทำหุ้นสามัญ25/11/255820/11/255876,60010.50ซื้อ
ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(DCORP)โชติพันธุ์  เตียวิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25/11/255825/11/255825,000,00010.50ซื้อ
เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(DEMCO)ประพีร์  ปุ้ยพันธวงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25/11/255824/11/2558100,0009.34ซื้อ
ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFD)อภิชัย  เตชะอุบลผู้จัดทำหุ้นสามัญ24/11/255819/11/25582,751,2002.92ซื้อ
ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(TT)ศานติดิศ  ดิศกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ25/11/255824/11/25584,000,0000.74ซื้อ
ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บมจ.()สมชัย  สูงสว่างคู่สมรสหุ้นสามัญ25/11/255824/11/25583,00016.10ขาย
เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MEGA)มาโนช  กัลบัคซานีผู้จัดทำหุ้นสามัญ25/11/255824/11/25588,40018.00ขาย
ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UREKA)จักรพงษ์  โภวาทีผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น25/11/255823/11/25587,604,5460.90ขายขายให้คุณ มนัส ปิยะตรึงส์ (ลูกค้า)
ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UREKA)จักรพงษ์  โภวาทีผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น25/11/255824/11/25585,0001.07ซื้อ
ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UREKA)วสันต์  อำนวยวัฒนะกุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น25/11/255824/11/255811,452,8720.90ขายขายให้คุณ มนัส ปิยะตรึงส์ (ลูกค้า)
ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UREKA)วิเชษฐ์  เมืองจันทร์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น25/11/255824/11/25589,907,2080.90ขายขายให้คุณ มนัส ปิยะตรึงส์ (ลูกค้า)
ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UREKA)ศิริชัย  ชูดวงผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น25/11/255824/11/25589,061,8290.90ขายขายให้คุณ มนัส ปิยะตรึงส์ (ลูกค้า)
ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UREKA)ศุภพน  กิตติธนาลักษณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น25/11/255824/11/255810,000,0200.90ขายขายให้คุณ มนัส ปิยะตรึงส์ (ลูกค้า)
ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) บมจ.()สมพล  เอกธีรจิตต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25/11/255823/11/255850,0008.80ซื้อ
วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(VGI)ชวิล  กัลยาณมิตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ25/11/255823/11/2558100,0004.00ขาย
อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(IFEC)สิทธิชัย  พรทรัพย์อนันต์คู่สมรสหุ้นสามัญ25/11/255824/11/2558200,0009.35ซื้อ
อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(IHL)องอาจ  ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25/11/255823/11/255851,5007.26ซื้อ
เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(AKR)อุรวีณ์  กนกพฤกษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25/11/255823/11/25581,611,2001.74ซื้อ
เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(AKR)อุรวีณ์  กนกพฤกษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25/11/255824/11/2558496,0001.72ซื้อ


*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง