กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูล 59-2 ล่าสุด | ข้อมูล 59-2 ย้อนหลัง | ประกาศและแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง | HOME

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2)

รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการถือ
   หลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับข้อมูลภายในบริษัท        ยังมีต่อ...

ประจำวันที่ 28 พ.ย. 2557
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2557 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย |

ทั้งหมด  19 รายการ

ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ
สัมพันธ์ *
ประเภท
หลักทรัพย์
วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(ECL)ประภากร  วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28/11/255727/11/2557400,0002.56ขาย
ถิรไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRT)ไต้  จงอี้ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28/11/255727/11/2557200,0006.70ขาย
ถิรไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRT)ไต้  จงอี้ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28/11/255727/11/2557200,0006.75ขาย
ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TLUXE)โรจน์ภันธ์  เสนีย์ประกรณ์ไกรผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น228/11/255725/11/2557200,0000.60ซื้อ
ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TLUXE)โรจน์ภันธ์  เสนีย์ประกรณ์ไกรผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น228/11/255728/11/2557150,0000.87ซื้อ
เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(NMG)เสริมสิน  สมะลาภาผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/11/255727/11/25571,505,5001.61ขาย
เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(NMG)เสริมสิน  สมะลาภาผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น27/11/255727/11/255734,650,5000.83ซื้อ
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD)สุริยา  พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28/11/255721/11/2557100,0003.10ซื้อ
แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(LH)วิศิษฐ์  ตันติชัยปกรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/11/255726/11/25575,0009.95ขาย
แสนสิริ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SIRI)สุพล  สมบัติวิชาธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ28/11/255726/11/255783,5001.92ซื้อ
อาร์เอส จำกัด (มหาชน) บมจ.(RS)สุรชัย  เชษฐโชติศักดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/11/255725/11/25572,000,00011.00ซื้อ
อาร์เอส จำกัด (มหาชน) บมจ.(RS)สุรชัย  เชษฐโชติศักดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/11/255725/11/2557400,00011.40ซื้อ
อาร์เอส จำกัด (มหาชน) บมจ.(RS)สุรชัย  เชษฐโชติศักดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/11/255726/11/25572,100,00011.66ซื้อ
อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(IHL)องอาจ  ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ28/11/255727/11/2557139,8006.80ซื้อ
เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EARTH)พิสุทธิ์  พิหเคนทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28/11/255725/11/25574,000,0005.65ซื้อ
เออีซี จำกัด (มหาชน) บล.(AEC)กอบเกียรติ  บุญธีรวรผู้จัดทำหุ้นสามัญ28/11/255728/11/25571,500,0000.00โอนออก
เออีซี จำกัด (มหาชน) บล.(AEC)กอบเกียรติ  บุญธีรวรผู้จัดทำหุ้นสามัญ28/11/255728/11/25571,500,0000.00โอนออก
เออีซี จำกัด (มหาชน) บล.(AEC)กอบเกียรติ  บุญธีรวรผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น228/11/255728/11/2557250,0000.00โอนออก
เออีซี จำกัด (มหาชน) บล.(AEC)กอบเกียรติ  บุญธีรวรผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น228/11/255728/11/2557250,0000.00โอนออก


*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง