กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูล 59-2 ล่าสุด | ข้อมูล 59-2 ย้อนหลัง | ประกาศและแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง | HOME

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2)

รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการถือ
   หลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับข้อมูลภายในบริษัท        ยังมีต่อ...

ประจำวันที่ 29 ก.ค. 2559
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2559 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย |

ทั้งหมด  14 รายการ

ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ
สัมพันธ์ *
ประเภท
หลักทรัพย์
วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) บมจ.(GREEN)ไต้  ชอง อีผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/07/255926/07/2559176,5001.18ซื้อ
กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) บมจ.(GREEN)ไต้  ชอง อีผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/07/255927/07/255939,5001.19ซื้อ
ชูไก จำกัด (มหาชน) บมจ.(CRANE)ธงไชย  แพรรังสีผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/07/255925/07/255910,000,0003.62ขาย
ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUSCO)มงคล  สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น29/07/255928/07/2559200,0000.56ขาย
ซีซีเอ็น-เทค จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCN)ระบิล  กลั่นสกุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น29/07/255927/07/2559200,0001.15ขาย
ซีซีเอ็น-เทค จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCN)ระบิล  กลั่นสกุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น29/07/255928/07/2559102,3001.16ขาย
ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WP)ชมกมล  พุ่มพันธุ์ม่วงผู้จัดทำหุ้นสามัญ28/07/255926/07/25591,184,5512.80ซื้อซื้อจาก นายยงยศ พึ่งธรรม
น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(KSL)สุขุม  โตการัณยเศรษฐ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/07/255927/07/2559406,1274.00ซื้อ
บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLAND)อนันต์  กาญจนพาสน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/07/255927/07/2559192,9001.53ซื้อ
บ้านปู จำกัด (มหาชน) บมจ.(BANPU)อัครพงษ์  ไทยานนท์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น29/07/255908/07/255913,00010.00ขาย
โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) บมจ.(VIBHA)บวรพรรณ  รัฐประเสริฐผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น229/07/255928/07/2559240,0002.08ซื้อ
โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) บมจ.(VIBHA)บวรพรรณ  รัฐประเสริฐผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น229/07/255929/07/2559240,0002.06ซื้อ
อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(IHL)ชุติมา  บุษยโภคะผู้จัดทำหุ้นสามัญ25/07/255929/07/255910,000,0009.00ขายแก้ไขข้อมูล /
โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(HMPRO)มานิต  อุดมคุณธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/07/255928/07/25592,000,00010.00ขาย


*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง