กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูล 59-2 ล่าสุด | ข้อมูล 59-2 ย้อนหลัง | ประกาศและแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง | HOME

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2)

รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการถือ
   หลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับข้อมูลภายในบริษัท        ยังมีต่อ...

ประจำวันที่ 24 ก.พ. 2560
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2560 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย |

ทั้งหมด  7 รายการ

ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ
สัมพันธ์ *
ประเภท
หลักทรัพย์
วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(CSS)โอภาส  ติยวัฒนาโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24/02/256022/02/256020,0003.16ซื้อ
ค้าเหล็กไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMT)พัลลภา  ธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ24/02/256022/02/2560273,20018.55ขาย
ค้าเหล็กไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMT)พัลลภา  ธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ24/02/256023/02/2560100,00018.70ขาย
ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TU)ธีรพงศ์  จันศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ24/02/256023/02/2560800,00019.63ซื้อ
โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(MONO)ปวีณา  พูนพัฒนสุขผู้จัดทำหุ้นสามัญ24/02/256022/02/256030,0003.61ซื้อ
โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(MONO)ปวีณา  พูนพัฒนสุขผู้จัดทำหุ้นสามัญ24/02/256022/02/256030,0003.70ขาย
อาซีฟา จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASEFA)ชูศักดิ์  สุขะธรรมโมผู้จัดทำหุ้นสามัญ23/02/256022/02/2560100,0008.30ขาย


*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง