กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูล 246-2 ล่าสุด | ค้นหาข้อมูล 246-2 | ประกาศและแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง | HOME

แบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2)

สรุปข้อมูลประจำวันที่ 27 พ.ย. 57

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 27 พ.ย. 57 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน


แบบ 246-2 (รายงานการได้มาและจำหน่ายหลักทรัพย์) เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ที่
ผ่านทุกๆ 5% ของจำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทมหาชนจำกัด เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจจะมี
ผลต่อการเปลี่ยน อำนาจในการบริหารบริษัทในอนาคตได้

Listed Company
แบบรายงาน
หลักทรัพย์
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย 2
sell/buy/เพิ่ม-ลด concert party/เพิ่ม-ลด ม.258
ประเภท
หลักทรัพย์ 1
%ได้มา/
จำหน่าย 2
%หลังได้มา/
จำหน่าย 2
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
หมายเหตุ3
246-2
NMG
นาย เสริมสิน สมะลาภา
buy
หลักทรัพย์แปลงสภาพ
1.96
5.43
26/11/2557
 
246-2
SFP
บริษัท สุรเศรษฐ์ จำกัด
จำหน่าย
หุ้น
-9.33
70.85
25/11/2557
บริษัท สุรเศรษฐ์ จำกัด จำหน่าย 3.86%
บริษัท พี.ไอ.ที.แฟคตอรี่ จำกัด จำหน่าย 0.71%
บริษัท มีเดีย ฟร้อนท์ จำกัด จำหน่าย 1.28%
บริษัท เอเชียติ๊ก โฮเต็ล คอลเลคชั่น จำกัด จำหน่าย 1.6%
บริษัท เมืองเก่า จำกัด จำหน่าย 0.69%
บริษัท ซีฟู้ดเบียร์การ์เด้น จำกัด จำหน่าย 1.19%
ทุกบริษัทเป็นกลุ่มเดียวกัน ทั้งนี้ จำนวนจำหน่ายรวมทั้งกลุ่มคือ 9.33%
246-2
SFP
บริษัท พี.ไอ.ที.แฟคตอรี่ จำกัด
จำหน่าย
หุ้น
-9.33
70.85
25/11/2557
บริษัท พี.ไอ.ที.แฟคตอรี่ จำกัด จำหน่าย 0.71%
บริษัท มีเดีย ฟร้อนท์ จำกัด จำหน่าย 1.28%
บริษัท เอเชียติ๊ก โฮเต็ล คอลเลคชั่น จำกัด จำหน่าย 1.6%
บริษัท เมืองเก่า จำกัด จำหน่าย 0.69%
บริษัท ซีฟู้ดเบียร์การ์เด้น จำกัด จำหน่าย 1.19%
บริษัท สุรเศรษฐ์ จำกัด จำหน่าย 3.86%
ทุกบริษัทเป็นกลุ่มเดียวกัน ทั้งนี้ จำนวนจำหน่ายรวมทั้งกลุ่มคือ 9.33%
246-2
SFP
บริษัท มีเดีย ฟร้อนท์ จำกัด
จำหน่าย
หุ้น
-9.33
70.85
25/11/2557
บริษัท มีเดีย ฟร้อนท์ จำกัด จำหน่าย 1.28%
บริษัท พี.ไอ.ที.แฟคตอรี่ จำกัด จำหน่าย 0.71%
บริษัท เอเชียติ๊ก โฮเต็ล คอลเลคชั่น จำกัด จำหน่าย 1.6%
บริษัท เมืองเก่า จำกัด จำหน่าย 0.69%
บริษัท ซีฟู้ดเบียร์การ์เด้น จำกัด จำหน่าย 1.19%
บริษัท สุรเศรษฐ์ จำกัด จำหน่าย 3.86%
ทุกบริษัทเป็นกลุ่มเดียวกัน ทั้งนี้ จำนวนจำหน่ายรวมทั้งกลุ่มคือ 9.33%
246-2
SFP
บริษัท เอเชียติ๊ก โฮเต็ล คอลเลคชั่น จำกัด
จำหน่าย
หุ้น
-9.33
70.85
25/11/2557
บริษัท เอเชียติ๊ก โฮเต็ล คอลเลคชั่น จำกัด จำหน่าย 1.6%บริษัท พี.ไอ.ที.แฟคตอรี่ จำกัด จำหน่าย 0.71%
บริษัท มีเดีย ฟร้อนท์ จำกัด จำหน่าย 1.28%
บริษัท เมืองเก่า จำกัด จำหน่าย 0.69%
บริษัท ซีฟู้ดเบียร์การ์เด้น จำกัด จำหน่าย 1.19%
บริษัท สุรเศรษฐ์ จำกัด จำหน่าย 3.86%
ทุกบริษัทเป็นกลุ่มเดียวกัน ทั้งนี้ จำนวนจำหน่ายรวมทั้งกลุ่มคือ 9.33%
246-2
SFP
บริษัท ซีฟู้ดเบียร์การ์เด้น จำกัด
จำหน่าย
หุ้น
-9.33
70.85
25/11/2557
บริษัท ซีฟู้ดเบียร์การ์เด้น จำกัด จำหน่าย 1.19%
บริษัท พี.ไอ.ที.แฟคตอรี่ จำกัด จำหน่าย 0.71%
บริษัท มีเดีย ฟร้อนท์ จำกัด จำหน่าย 1.28%
บริษัท เอเชียติ๊ก โฮเต็ล คอลเลคชั่น จำกัด จำหน่าย 1.6%
บริษัท เมืองเก่า จำกัด จำหน่าย 0.69%
บริษัท สุรเศรษฐ์ จำกัด จำหน่าย 3.86%
ทุกบริษัทเป็นกลุ่มเดียวกัน ทั้งนี้ จำนวนจำหน่ายรวมทั้งกลุ่มคือ 9.33%
246-2
SFP
บริษัท เมืองเก่า จำกัด
จำหน่าย
หุ้น
-9.33
70.85
25/11/2557
บริษัท เมืองเก่า จำกัด จำหน่าย 0.69%
บริษัท พี.ไอ.ที.แฟคตอรี่ จำกัด จำหน่าย 0.71%
บริษัท มีเดีย ฟร้อนท์ จำกัด จำหน่าย 1.28%
บริษัท เอเชียติ๊ก โฮเต็ล คอลเลคชั่น จำกัด จำหน่าย 1.6%
บริษัท ซีฟู้ดเบียร์การ์เด้น จำกัด จำหน่าย 1.19%
บริษัท สุรเศรษฐ์ จำกัด จำหน่าย 3.86%
ทุกบริษัทเป็นกลุ่มเดียวกัน ทั้งนี้ จำนวนจำหน่ายรวมทั้งกลุ่มคือ 9.33%
246-2
SFP
บริษัท รัชดาพัฒนกิจ จำกัด
ได้มา / เพิ่ม ม.258
หุ้น
9.33
10.08
25/11/2557
บริษัท รัชดาพัฒนกิจ จำกัด ได้มา 6.33%
บริษัท บ้านสวัสดี จำกัด ได้มา 3%
ทุกบริษัทเป็นกลุ่มเดียวกัน ทั้งนี้ จำนวนได้มารวมทั้งกลุ่มคือ 9.33%
246-2
SFP
บริษัท บ้านสวัสดี จำกัด
ได้มา / เพิ่ม ม.258
หุ้น
9.33
10.08
25/11/2557
บริษัท บ้านสวัสดี จำกัด ได้มา 3%
บริษัท รัชดาพัฒนกิจ จำกัด ได้มา 6.33%
ทุกบริษัทเป็นกลุ่มเดียวกัน ทั้งนี้ จำนวนได้มารวมทั้งกลุ่มคือ 9.33%
246-2
TCAP
MARATHON ASSET MANAGEMENT LLP
buy
หุ้น
0.01
5.00
19/11/2557
 
Click ชื่อหลักทรัพย์เพื่อเรียกดูแบบรายงาน

  1  หุ้น หมายถึง หุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ หรือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (DR)
       หลักทรัพย์แปลงสภาพ หมายถึง ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหลักทรัพย์อื่นที่อาจแปลงสภาพได้
  2  กรณีที่มีการรายงานเป็นกลุ่ม ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย จะแสดงข้อมูลของบุคคลในกลุ่มที่มีการเปลี่ยนแปลง ส่วน %การได้มา/จำหน่าย
      และ %หลังการได้มา/จำหน่าย จะแสดงตัวเลขของทั้งกลุ่ม และบุคคลตามมาตรา 258 (นิยามตามบุคคลมาตรา 258)
  3  ข้อมูลเบื้องต้น หมายถึง ข้อมูลยังไม่ครบถ้วน และ/หรือ อยู่ระหว่างการสอบทาน
       ฉบับแก้ไข หมายถึง ผู้รายงานยื่นเอกสารชุดใหม่ เพื่อแก้ไขชุดเดิม
       chain principle หมายถึง การได้มาหุ้นโดยทางอ้อม และเป็นการได้มาในจำนวนที่ทำให้ผู้ได้มาต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ สำหรับสัดส่วนการถือหุ้น
       โปรดดูจากรายงาน โดย click ชื่อหลักทรัพย์

กรณีที่ไม่สามารถเรียกดูเอกสารภาพ Down load plug-in ดังต่อไปนี้
[ Internet Explorer : คลิก (auto-install) | Browser อื่นๆ : คลิก ]
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก (www.alternatiff.com)