กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูล 246-2 ล่าสุด | ค้นหาข้อมูล 246-2 | ประกาศและแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง | HOME

แบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2)

สรุปข้อมูลประจำวันที่ 27 ก.พ. 58

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 27 ก.พ. 58 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน


แบบ 246-2 (รายงานการได้มาและจำหน่ายหลักทรัพย์) เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ที่
ผ่านทุกๆ 5% ของจำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทมหาชนจำกัด เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจจะมี
ผลต่อการเปลี่ยน อำนาจในการบริหารบริษัทในอนาคตได้

Listed Company
แบบรายงาน
หลักทรัพย์
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย 2
sell/buy/เพิ่ม-ลด concert party/เพิ่ม-ลด ม.258
ประเภท
หลักทรัพย์ 1
%ได้มา/
จำหน่าย 2
%หลังได้มา/
จำหน่าย 2
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
หมายเหตุ3
246-2
AUCT
นาย วรัญญู ศิลา
buy
หุ้น
4.55
13.28
25/02/2558
 
246-2
AUCT
นางสาว ธิดารัตน์ ศิลา
buy
หุ้น
7.17
13.28
25/02/2558
 
246-2
AUCT
นาย เทพทัย ศิลา นาง วิภา ศิลา
sell
หุ้น
-16.96
2.75
25/02/2558
 
246-2
NMG
นาย เสริมสิน สมะลาภา
buy
หุ้น
0.05
5.04
26/02/2558
 
246-2
PTG
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด
sell
หุ้น
-0.42
4.67
24/02/2558
 
246-2
SAT
EDGBASTON INVESTMENT PARTNERS LIMITED
buy
หุ้น
0.07
5.03
24/02/2558
 
246-2
SKR
นาย นพดล เขมะโยธิน
buy
หุ้น
2.91
7.08
25/02/2558
 
246-2
SUPER
บริษัท โรจนเดช ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
buy
หุ้น
0.28
7.75
25/02/2558
 
246-2
TH
นาง สุมาลี อ่องจริต
sell
หุ้น
-1.69
4.53
26/02/2558
 
Click ชื่อหลักทรัพย์เพื่อเรียกดูแบบรายงาน

  1  หุ้น หมายถึง หุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ หรือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (DR)
       หลักทรัพย์แปลงสภาพ หมายถึง ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหลักทรัพย์อื่นที่อาจแปลงสภาพได้
  2  กรณีที่มีการรายงานเป็นกลุ่ม ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย จะแสดงข้อมูลของบุคคลในกลุ่มที่มีการเปลี่ยนแปลง ส่วน %การได้มา/จำหน่าย
      และ %หลังการได้มา/จำหน่าย จะแสดงตัวเลขของทั้งกลุ่ม และบุคคลตามมาตรา 258 (นิยามตามบุคคลมาตรา 258)
  3  ข้อมูลเบื้องต้น หมายถึง ข้อมูลยังไม่ครบถ้วน และ/หรือ อยู่ระหว่างการสอบทาน
       ฉบับแก้ไข หมายถึง ผู้รายงานยื่นเอกสารชุดใหม่ เพื่อแก้ไขชุดเดิม
       chain principle หมายถึง การได้มาหุ้นโดยทางอ้อม และเป็นการได้มาในจำนวนที่ทำให้ผู้ได้มาต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ สำหรับสัดส่วนการถือหุ้น
       โปรดดูจากรายงาน โดย click ชื่อหลักทรัพย์

กรณีที่ไม่สามารถเรียกดูเอกสารภาพ Down load plug-in ดังต่อไปนี้
[ Internet Explorer : คลิก (auto-install) | Browser อื่นๆ : คลิก ]
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก (www.alternatiff.com)