กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูล 246-2 ล่าสุด | ค้นหาข้อมูล 246-2 | ประกาศและแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง | HOME

แบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2)

สรุปข้อมูลประจำวันที่ 25 พ.ค. 60

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 25 พ.ค. 60 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน


แบบ 246-2 (รายงานการได้มาและจำหน่ายหลักทรัพย์) เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ที่
ผ่านทุกๆ 5% ของจำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทมหาชนจำกัด เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจจะมี
ผลต่อการเปลี่ยน อำนาจในการบริหารบริษัทในอนาคตได้

Listed Company
แบบรายงาน
หลักทรัพย์
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย 2
sell/buy/เพิ่ม-ลด concert party/เพิ่ม-ลด ม.258
ประเภท
หลักทรัพย์ 1
%ได้มา/
จำหน่าย 2
%หลังได้มา/
จำหน่าย 2
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
หมายเหตุ3
246-2
AS
ASIA INVESTMENT PARTNERS LIMITED
จำหน่าย
หุ้น
-0.38
4.64
22/05/2560
 
246-2
BEC
อเบอร์ดีน แอสเส็ท แมนเนจเม้นท์ เอเชีย ลิมิเต็ด
จำหน่าย
หุ้น
-0.08
4.93
24/05/2560
 
246-2
CPL
นางสาว นุชนภา วงษ์เจริญสิน นาย ณัฏฐกิตติ์ วงษ์เจริญสิน นาย ภูวสิษฎ์ วงษ์เจริญสิน บริษัท เจริญสิน โฮลดิ้ง จำกัด นาย วิวัฒน์ วงษ์เจริญสิน นาย วุฒิชัย วงษ์เจริญสิน นาย ณัฐจักร์ วงษ์เจริญสิน นาย ธีรวัจน์ วงษ์เจริญสิน นาย สุวัชชัย วงษ์เจริญสิน นางสาว รัชนี วงษ์เจริญสิน นาย กิติชัย วงษ์เจริญสิน นาย วีระชัย วงษ์เจริญสิน นาย นพัชธวัช วงษ์เจริญสิน นาย มานิต วงษ์เจริญสิน นาง พเยาว์ วงษ์เจริญสิน นาย อิสระ วงษ์เจริญสิน
ได้มา
หุ้น
0.00
71.65
23/05/2560
ข้อมูลเบื้องต้น
246-2
PSTC
บริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
จำหน่าย
หุ้น
-0.56
4.44
24/05/2560
 
246-2
QTC
นาย สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์
จำหน่าย
หุ้น
-0.56
14.81
23/05/2560
 
Click ชื่อหลักทรัพย์เพื่อเรียกดูแบบรายงาน

  1  หุ้น หมายถึง หุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ หรือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (DR)
       หลักทรัพย์แปลงสภาพ หมายถึง ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหลักทรัพย์อื่นที่อาจแปลงสภาพได้
  2  กรณีที่มีการรายงานเป็นกลุ่ม ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย จะแสดงข้อมูลของบุคคลในกลุ่มที่มีการเปลี่ยนแปลง ส่วน %การได้มา/จำหน่าย
      และ %หลังการได้มา/จำหน่าย จะแสดงตัวเลขของทั้งกลุ่ม และบุคคลตามมาตรา 258 (นิยามตามบุคคลมาตรา 258)
  3  ข้อมูลเบื้องต้น หมายถึง ข้อมูลยังไม่ครบถ้วน และ/หรือ อยู่ระหว่างการสอบทาน
       ฉบับแก้ไข หมายถึง ผู้รายงานยื่นเอกสารชุดใหม่ เพื่อแก้ไขชุดเดิม
       chain principle หมายถึง การได้มาหุ้นโดยทางอ้อม และเป็นการได้มาในจำนวนที่ทำให้ผู้ได้มาต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ สำหรับสัดส่วนการถือหุ้น
       โปรดดูจากรายงาน โดย click ชื่อหลักทรัพย์

กรณีที่ไม่สามารถเรียกดูเอกสารภาพ Down load plug-in ดังต่อไปนี้
[ Internet Explorer : คลิก (auto-install) | Browser อื่นๆ : คลิก ]
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก (www.alternatiff.com)