กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

รายการแบบ Filing - ค้นหาตามชื่อผู้ออกหลักทรัพย์

ผู้ออกหลักทรัพย์: สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัทเรียงข้อมูลตาม:วันที่ยื่นFiling version แรก
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์
ประเภทหลักทรัพย์
ประเภท
การเสนอขาย
วันที่ยื่นFiling version แรก
วันที่แก้ไขข้อมูล filing ครั้งล่าสุด (วันที่นับ 1 Filing)
วันที่มีผลบังคับใช้
วันที่เริ่ม การเสนอขาย
วันที่สิ้นสุด การเสนอขาย
หัวข้อ

สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

PO ESOP

- 10 ต.ค. 51 24 พ.ย. 51 23 ธ.ค. 51 23 ธ.ค. 51 ดูรายละเอียด

สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

RO

- 10 ต.ค. 51 24 พ.ย. 51 3 ธ.ค. 51 3 ธ.ค. 51 ดูรายละเอียด

สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท

หุ้นสามัญ

IPO

- 9 ก.ย. 47 11 เม.ย. 48 19 เม.ย. 48 21 เม.ย. 48 ดูรายละเอียด


ประเภทการเสนอขาย
IPO การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อประชาชน
PO การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน
PP การเสนอขายหลักทรัพย์แก่บุคคลในวงจำกัด
PO ESOP การเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการ/พนักงาน
RO การเสนอขายหลักทรัพย์แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
II ผู้ลงทุนสถาบัน การเสนอขายหลักทรัพย์แก่ผู้ลงทุนสถาบัน
IPO ESOP การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อพนักงาน
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ DW