กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)แอสคอน คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท/ASCON
ประจำปี :2553

หัวข้อ
วันที่ปรับปรุงครั้งสุดท้าย
 
*download all files
  ปกหน้าและสารบัญ
24 กุมภาพันธ์ 2555
  ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
24 กุมภาพันธ์ 2555
  ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
24 กุมภาพันธ์ 2555
  ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
24 กุมภาพันธ์ 2555
  เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการของบริษัท
24 กุมภาพันธ์ 2555
  เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษั
24 กุมภาพันธ์ 2555
  เอกสารแนบ 5 อื่นๆ
24 กุมภาพันธ์ 2555
  โครงสร้างเงินทุน
24 กุมภาพันธ์ 2555
  การจัดการ
24 กุมภาพันธ์ 2555
  การควบคุมภายใน
24 กุมภาพันธ์ 2555
  รายการระหว่างกัน
24 กุมภาพันธ์ 2555
  ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
24 กุมภาพันธ์ 2555
  ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
24 กุมภาพันธ์ 2555
  การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
24 กุมภาพันธ์ 2555
  เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
24 กุมภาพันธ์ 2555
  เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
24 กุมภาพันธ์ 2555
  เอกสารแนบ 3 อื่นๆ
24 กุมภาพันธ์ 2555