กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท/SAT
ประจำปี :2555

หัวข้อ
วันที่ปรับปรุงครั้งสุดท้าย
 
*download all files
  ปกหน้าและสารบัญ
2 เมษายน 2556
  ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
2 เมษายน 2556
  ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
2 เมษายน 2556
  ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
2 เมษายน 2556
  เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการของบริษัท
2 เมษายน 2556
  เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษั
2 เมษายน 2556
  เอกสารแนบ 5 อื่นๆ
2 เมษายน 2556
  โครงสร้างเงินทุน
2 เมษายน 2556
  การจัดการ
2 เมษายน 2556
  การควบคุมภายใน
2 เมษายน 2556
  รายการระหว่างกัน
2 เมษายน 2556
  ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
2 เมษายน 2556
  ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
2 เมษายน 2556
  การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
2 เมษายน 2556
  เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
2 เมษายน 2556
  เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
2 เมษายน 2556
  เอกสารแนบ 3 อื่นๆ
2 เมษายน 2556