กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)/
ประจำปี :2550

หัวข้อ
วันที่ปรับปรุงครั้งสุดท้าย
 
*download all files
  ปกหน้าและสารบัญ
1 มิถุนายน 2550
  ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
1 มิถุนายน 2550
  ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
1 มิถุนายน 2550
  ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
1 มิถุนายน 2550
  ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
1 มิถุนายน 2550
  เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษั
1 มิถุนายน 2550
  ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
1 มิถุนายน 2550
  ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
1 มิถุนายน 2550
  การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
1 มิถุนายน 2550
  เอกสารแนบ 3 อื่นๆ
1 มิถุนายน 2550