กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)  ค้นหางบการเงินโดย


ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
 
ชื่อย่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์  
กลุ่มอุตสาหกรรม  


บริษัทที่อยู่ระหว่างการแก้ไขงบการเงินตามคำสั่งการของสำนักงาน
วันที่สั่งการ
ชื่อบริษัท
งบการเงินที่ต้องแก้ไข
30 สิงหาคม 2554
ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท
ก.ล.ต. แจ้ง ให้ บมจ. ยานภัณฑ์ แก้ไขงบการเงินไตรมาส 3 ปี 2553 และประจำปี 2553
23 มีนาคม 2555
โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) บริษัท
ก.ล.ต. แจ้งให้ บมจ. โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) แก้ไขงบการเงินประจำปี 2554
22 พฤษภาคม 2555
โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) บริษัท
ก.ล.ต. ขยายเวลาให้ PRO นำส่งงบการเงินงวดปี 2554 ฉบับแก้ไข และงบการเงินงวดไตรมาส 1 ปี 2555
29 มิถุนายน 2555
โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) บริษัท
ก.ล.ต. ไม่ขยายเวลาให้ PRO นำส่งงบการเงินงวดปี 2554 ฉบับแก้ไข และงบการเงินงวดไตรมาส 1 ปี 2555
26 พฤศจิกายน 2555
ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท
ก.ล.ต. แจ้ง ให้ บมจ. ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น แก้ไขงบการเงินประจำปี 2553 และให้ความร่วมมือแก่ผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2553 และ 2554
6 กุมภาพันธ์ 2556
ไทยยูนีคคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท
ก.ล.ต. แจ้ง บมจ. ไทยยูนีคคอยล์เซ็นเตอร์ ให้ความร่วมมือแก่ผู้สอบบัญชีในการสอบทานงบการเงินไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ปี 2555
22 มีนาคม 2556
ไทยยูนีคคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท
ก.ล.ต. ไม่ขยายเวลาให้ TUCC นำส่งงบการเงินงวดไตรมาส 2 และ ไตรมาส 3 ปี 2555 ฉบับแก้ไข และงบการเงินงวดประจำปี 2555
8 สิงหาคม 2556
มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท
ก.ล.ต. สั่งให้ MILL จัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ
17 ตุลาคม 2556
มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท
ก.ล.ต. ขยายระยะเวลาให้ MILL ในการนำส่งรายงานการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ
27 พฤษภาคม 2557
ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน) บริษัท
ก.ล.ต. แจ้งให้ บมจ. ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง แก้ไขงบการเงินประจำปี 2555 และให้ความร่วมมือแก่ผู้สอบบัญชี
2 มิถุนายน 2557
โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) บริษัท
ก.ล.ต. แจ้ง PRO แก้ไขงบการเงินปี 2555 และให้ความร่วมมือแก่ผู้สอบบัญชี
6 มิถุนายน 2557
วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท
ก.ล.ต. แจ้ง VTE แก้ไขงบการเงินประจำปี 2556 และงวดไตรมาส 1/2557
21 กรกฎาคม 2557
วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท
ก.ล.ต. ขยายเวลาให้ VTE นำส่งงบการเงินประจำปี 2556 และงวดไตรมาส 1/2557 ฉบับแก้ไข
22 กรกฎาคม 2557
ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน) บริษัท
ก.ล.ต. ขยายเวลาให้ STHAI นำส่งงบการเงินงวดปี 2555 ฉบับแก้ไข
1 กันยายน 2557
วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท
ก.ล.ต. แจ้ง VTE แก้ไขงบการเงินงวดไตรมาส 2/2557
25 กันยายน 2557
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท
ก.ล.ต. แจ้ง JAS แก้ไขงบการเงินงวดปี 2556 และงวดไตรมาส 2/2557
17 ธันวาคม 2557
แอสเซท ไบร์ท จำกัด (มหาชน) บริษัท
ก.ล.ต. แจ้งให้บริษัท แอสเซท ไบร์ท จำกัด (มหาชน) แก้ไขงบการเงินงวดไตรมาส 3 ปี 2557