กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูลแบบ Filing
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : 

สตราทีจิก พร็อพเพอร์ตี้ อินเวสท์เตอร์ส จำกัด บริษัท

วันที่ยื่น Filing version แรก : 

13 กันยายน 2559

วันที่แก้ไขข้อมูล Filing ครั้งล่าสุด (วันที่นับ 1 Filing) : 

N/A

วันที่ Filing มีผลใช้บังคับ : 

N/A

วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : 

N/A

วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : 

N/A

ประเภทหลักทรัพย์ : 

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT)

ประเภทการเสนอขาย : 

IPO


แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์แสดงข้อมูล 2 ช่อง คือ

Filing ฉบับแรก : แบบ filing ซึ่งบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน (“FA”) ยื่นครั้งแรก

Filing ฉบับนับ 1 / Filing ฉบับมีผลใช้บังคับ : แบบ filing ซึ่ง FA ได้แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลที่มีสาระสำคัญในส่วนต่าง ๆ ให้ครบถ้วนตามที่กำหนดในประกาศแล้ว ยกเว้นข้อมูลส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ ที่ยังไม่สมบูรณ์ / ส่วนแบบ filing ฉบับมีผลใช้บังคับ เป็นแบบ filing ซึ่ง FA ได้เพิ่มเติมข้อมูลทุกส่วนครบถ้วนแล้ว

คำเตือน : ข้อมูลที่ปรากฏในช่อง “filing ฉบับแรก” เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่อาจต้องปรับปรุงและแก้ไขเพิ่มเติมให้มีความครบถ้วน
ผู้ลงทุนควรใช้ความระมัดระวังในการศึกษาข้อมูลดังกล่าว และควรใช้ข้อมูลใน filing ฉบับที่มีผลใช้บังคับแล้วเท่านั้นเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน

หัวข้อ
 
Filing ฉบับแรก
 
Filing ฉบับนับ 1 / Filing ฉบับมีผลใช้บังคับ
 
 
*download all files
*download all files
ปกหน้า
13 กันยายน 2559   
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)
13 กันยายน 2559   
ส่วนที่ 2.1 วัตถุประสงค์การใช้เงิน
13 กันยายน 2559   
ส่วนที่ 2.2 การประกอบธุรกิจ
   
ส่วนที่ 2.3 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
   
ส่วนที่ 2.4 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
   
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
   
รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
13 กันยายน 2559   
ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
13 กันยายน 2559   
เอกสารแนบ 1(ร่างสัญญาก่อตั้งทรัสต์)
13 กันยายน 2559   
เอกสารแนบ 2(สรุปรายงานการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์)
13 กันยายน 2559   
เอกสารแนบ 3(หนังสือรับรองจากทรัสตี)
13 กันยายน 2559   
เอกสารแนบ 4(รายงานและข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ สำหรับงวด 12 เดือน)
13 กันยายน 2559   
เอกสารแนบ 5(รายงานภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงการฯ)
13 กันยายน 2559   

สรุปคำถามจากสำนักงาน และคำชี้แจงจากบริษัท / FA
กรณีสำนักงานมีประเด็นคำถามเพิ่มเติม (นอกเหนือจากคำถามที่สำนักงานได้มีคำถาม และ บริษัท หรือ FA ได้ตอบคำถามและอธิบายข้อมูลเพิ่มเติมตามประเด็นคำถามดังกล่าว ในแบบ filing version มี highlight และคำอธิบายแล้ว) และ บริษัท หรือ FA ไม่แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลในแบบ filing
Q : คำถามจากสำนักงาน - ไม่มี - 
A : คำชี้แจงจากบริษัท - ไม่มี -