กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูลแบบ Filing
ผู้ออกหลักทรัพย์ : 

เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : 

เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

วันที่ยื่น Filing version แรก : 

24 พฤษภาคม 2562

วันที่แก้ไขข้อมูล Filing ครั้งล่าสุด (วันที่นับ 1 Filing) : 

31 พฤษภาคม 2562

วันที่ Filing มีผลใช้บังคับ : 

14 มิถุนายน 2562

วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : 

17 มิถุนายน 2562

วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : 

22 กรกฎาคม 2562

ประเภทหลักทรัพย์ : 

หุ้นสามัญ

ประเภทการเสนอขาย : 

IPO

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน / ผู้ควบคุม : 

(1) เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) / ทวีสิทธิ์ สันตติกุล


แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์แสดงข้อมูล 2 ช่อง คือ

Filing ฉบับแรก : แบบ filing ซึ่งบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน (“FA”) ยื่นครั้งแรก

Filing ฉบับนับ 1 / Filing ฉบับมีผลใช้บังคับ : แบบ filing ซึ่ง FA ได้แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลที่มีสาระสำคัญในส่วนต่าง ๆ ให้ครบถ้วนตามที่กำหนดในประกาศแล้ว ยกเว้นข้อมูลส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ ที่ยังไม่สมบูรณ์ / ส่วนแบบ filing ฉบับมีผลใช้บังคับ เป็นแบบ filing ซึ่ง FA ได้เพิ่มเติมข้อมูลทุกส่วนครบถ้วนแล้ว

หัวข้อ
 
Filing ฉบับแรก
 
Filing ฉบับนับ 1 / Filing ฉบับมีผลใช้บังคับ
 
 
*download all files
*download all files
ปกหน้า
24 พฤษภาคม 2562  14 มิถุนายน 2562 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)
24 พฤษภาคม 2562  14 มิถุนายน 2562 
ส่วนที่ 2.2 การประกอบธุรกิจ
   
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
24 พฤษภาคม 2562  14 มิถุนายน 2562 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
24 พฤษภาคม 2562  14 มิถุนายน 2562 
ปัจจัยความเสี่ยง
24 พฤษภาคม 2562  14 มิถุนายน 2562 
การวิจัยและพัฒนา
24 พฤษภาคม 2562  14 มิถุนายน 2562 
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
24 พฤษภาคม 2562  14 มิถุนายน 2562 
โครงการในอนาคต
24 พฤษภาคม 2562  14 มิถุนายน 2562 
ข้อพิพาททางกฎหมาย
24 พฤษภาคม 2562  14 มิถุนายน 2562 
ข้อมูลสำคัญอื่น
24 พฤษภาคม 2562  14 มิถุนายน 2562 
ส่วนที่ 2.3 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
   
ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
24 พฤษภาคม 2562  14 มิถุนายน 2562 
โครงสร้างการจัดการ
24 พฤษภาคม 2562  14 มิถุนายน 2562 
การกำกับดูแลกิจการ
24 พฤษภาคม 2562  14 มิถุนายน 2562 
ความรับผิดชอบต่อสังคม
24 พฤษภาคม 2562  14 มิถุนายน 2562 
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
24 พฤษภาคม 2562  14 มิถุนายน 2562 
รายการระหว่างกัน
24 พฤษภาคม 2562  14 มิถุนายน 2562 
ส่วนที่ 2.4 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
   
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
24 พฤษภาคม 2562  14 มิถุนายน 2562 
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
24 พฤษภาคม 2562  14 มิถุนายน 2562 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
   
รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
24 พฤษภาคม 2562  14 มิถุนายน 2562 
ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
24 พฤษภาคม 2562  14 มิถุนายน 2562 
เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
24 พฤษภาคม 2562  14 มิถุนายน 2562 
เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
24 พฤษภาคม 2562  14 มิถุนายน 2562 
เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)
24 พฤษภาคม 2562  14 มิถุนายน 2562 
เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(งบการเงินรวมเสมือน งวดปี 2561)
24 พฤษภาคม 2562  31 พฤษภาคม 2562 
เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(งบการเงินรวมเสมือน ไตรมาส 1 ปี 2562)
24 พฤษภาคม 2562  31 พฤษภาคม 2562 
เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(งบการเงินรวม SEG งวดปี 2561)
24 พฤษภาคม 2562  31 พฤษภาคม 2562 
เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(งบการเงินรวม SEG ไตรมาส 1 ปี 2562)
24 พฤษภาคม 2562  31 พฤษภาคม 2562 
เอกสารแนบ 1(ความเห็นต่อการปรับโครงสร้างกิจการ)
24 พฤษภาคม 2562  31 พฤษภาคม 2562 
เอกสารแนบ 2(งบการเงิน SELIC งวดปี 2561)
24 พฤษภาคม 2562  31 พฤษภาคม 2562 
เอกสารแนบ 3(งบการเงิน SELIC ไตรมาส 1 ปี 2562)
24 พฤษภาคม 2562  31 พฤษภาคม 2562 
เอกสารแนบ 4(งบการเงิน SEIC งวดปี 2561)
24 พฤษภาคม 2562  31 พฤษภาคม 2562 
เอกสารแนบ 5(งบการเงิน SEIC ไตรมาส 1 ปี 2562)
24 พฤษภาคม 2562  31 พฤษภาคม 2562 
เอกสารแนบ 6(งบการเงิน TIC งวดปี 2561)
24 พฤษภาคม 2562  31 พฤษภาคม 2562 
เอกสารแนบ 7(งบการเงิน TIC ไตรมาส 1 ปี 2562)
24 พฤษภาคม 2562  31 พฤษภาคม 2562 
เอกสารแนบ 8(งบการเงิน SECAP งวดปี 2561)
24 พฤษภาคม 2562  31 พฤษภาคม 2562 
เอกสารแนบ 9(แบบฟอร์มสำหรับการ Tender Offer)
24 พฤษภาคม 2562  31 พฤษภาคม 2562 

สรุปคำถามจากสำนักงาน และคำชี้แจงจากบริษัท / FA
กรณีสำนักงานมีประเด็นคำถามเพิ่มเติม (นอกเหนือจากคำถามที่สำนักงานได้มีคำถาม และ บริษัท หรือ FA ได้ตอบคำถามและอธิบายข้อมูลเพิ่มเติมตามประเด็นคำถามดังกล่าว ในแบบ filing version มี highlight และคำอธิบายแล้ว) และ บริษัท หรือ FA ไม่แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลในแบบ filing
Q : คำถามจากสำนักงาน - ไม่มี - 
A : คำชี้แจงจากบริษัท - ไม่มี -