กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูลแบบ Filing
ผู้ออกหลักทรัพย์ : 

อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) บริษัท

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : 

อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) บริษัท

วันที่ยื่น Filing version แรก : 

17 มิถุนายน 2559

วันที่แก้ไขข้อมูล Filing ครั้งล่าสุด (วันที่นับ 1 Filing) : 

N/A

วันที่ Filing มีผลใช้บังคับ : 

N/A

วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : 

N/A

วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : 

N/A

ประเภทหลักทรัพย์ : 

หุ้นสามัญ

ประเภทการเสนอขาย : 

IPO

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน / ผู้ควบคุม : 

(1) บัวหลวง จำกัด (มหาชน) / ณิชชา เตชัสอนันต์


แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์แสดงข้อมูล 2 ช่อง คือ

Filing ฉบับแรก : แบบ filing ซึ่งบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน (“FA”) ยื่นครั้งแรก

Filing ฉบับนับ 1 / Filing ฉบับมีผลใช้บังคับ : แบบ filing ซึ่ง FA ได้แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลที่มีสาระสำคัญในส่วนต่าง ๆ ให้ครบถ้วนตามที่กำหนดในประกาศแล้ว ยกเว้นข้อมูลส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ ที่ยังไม่สมบูรณ์ / ส่วนแบบ filing ฉบับมีผลใช้บังคับ เป็นแบบ filing ซึ่ง FA ได้เพิ่มเติมข้อมูลทุกส่วนครบถ้วนแล้ว

หัวข้อ
 
Filing ฉบับแรก
 
Filing ฉบับนับ 1 / Filing ฉบับมีผลใช้บังคับ
 
 
*download all files
*download all files
ปกหน้า
17 มิถุนายน 2559  17 มิถุนายน 2559 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)
17 มิถุนายน 2559  17 มิถุนายน 2559 
ส่วนที่ 2.1 วัตถุประสงค์การใช้เงิน
17 มิถุนายน 2559  17 มิถุนายน 2559 
ส่วนที่ 2.2 การประกอบธุรกิจ
   
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
17 มิถุนายน 2559  17 มิถุนายน 2559 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
17 มิถุนายน 2559  17 มิถุนายน 2559 
ปัจจัยความเสี่ยง
17 มิถุนายน 2559  17 มิถุนายน 2559 
การวิจัยและพัฒนา
17 มิถุนายน 2559  17 มิถุนายน 2559 
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
17 มิถุนายน 2559  17 มิถุนายน 2559 
โครงการในอนาคต
17 มิถุนายน 2559  17 มิถุนายน 2559 
ข้อพิพาททางกฎหมาย
17 มิถุนายน 2559  17 มิถุนายน 2559 
ข้อมูลสำคัญอื่น
17 มิถุนายน 2559  17 มิถุนายน 2559 
ส่วนที่ 2.3 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
   
ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
17 มิถุนายน 2559  17 มิถุนายน 2559 
โครงสร้างการจัดการ
17 มิถุนายน 2559  17 มิถุนายน 2559 
การกำกับดูแลกิจการ
17 มิถุนายน 2559  17 มิถุนายน 2559 
ความรับผิดชอบต่อสังคม
17 มิถุนายน 2559  17 มิถุนายน 2559 
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
17 มิถุนายน 2559  17 มิถุนายน 2559 
รายการระหว่างกัน
17 มิถุนายน 2559  17 มิถุนายน 2559 
ส่วนที่ 2.4 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
   
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
17 มิถุนายน 2559  17 มิถุนายน 2559 
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
17 มิถุนายน 2559  17 มิถุนายน 2559 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
   
รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
17 มิถุนายน 2559  17 มิถุนายน 2559 
ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
17 มิถุนายน 2559  17 มิถุนายน 2559 
ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
17 มิถุนายน 2559  17 มิถุนายน 2559 
ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย
17 มิถุนายน 2559  17 มิถุนายน 2559 
ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
17 มิถุนายน 2559  17 มิถุนายน 2559 
การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร
17 มิถุนายน 2559  17 มิถุนายน 2559 
ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
17 มิถุนายน 2559  17 มิถุนายน 2559 
เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
17 มิถุนายน 2559  17 มิถุนายน 2559 
เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
17 มิถุนายน 2559  17 มิถุนายน 2559 
เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)
17 มิถุนายน 2559  17 มิถุนายน 2559 
เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(งวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559)
17 มิถุนายน 2559  17 มิถุนายน 2559 
เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2558)
17 มิถุนายน 2559  17 มิถุนายน 2559 
เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2557)
17 มิถุนายน 2559  17 มิถุนายน 2559 
เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2556)
17 มิถุนายน 2559  17 มิถุนายน 2559 
เอกสารแนบ 1(งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559)
21 กันยายน 2559 
เอกสารแนบ 4(แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ)
17 มิถุนายน 2559  17 มิถุนายน 2559 

สรุปคำถามจากสำนักงาน และคำชี้แจงจากบริษัท / FA
กรณีสำนักงานมีประเด็นคำถามเพิ่มเติม (นอกเหนือจากคำถามที่สำนักงานได้มีคำถาม และ บริษัท หรือ FA ได้ตอบคำถามและอธิบายข้อมูลเพิ่มเติมตามประเด็นคำถามดังกล่าว ในแบบ filing version มี highlight และคำอธิบายแล้ว) และ บริษัท หรือ FA ไม่แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลในแบบ filing
Q : คำถามจากสำนักงาน - ไม่มี - 
A : คำชี้แจงจากบริษัท - ไม่มี -