กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูลแบบ Filing
ผู้ออกหลักทรัพย์ : 

เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) บริษัท

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : 

เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) บริษัท

วันที่ยื่น Filing version แรก : 

19 พฤษภาคม 2559

วันที่แก้ไขข้อมูล Filing ครั้งล่าสุด (วันที่นับ 1 Filing) : 

23 กันยายน 2559

วันที่ Filing มีผลใช้บังคับ : 

N/A

วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : 

N/A

วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : 

N/A

ประเภทหลักทรัพย์ : 

หุ้นสามัญ

ประเภทการเสนอขาย : 

IPO

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน / ผู้ควบคุม : 

(1) แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด / สมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร


แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์แสดงข้อมูล 2 ช่อง คือ

Filing ฉบับแรก : แบบ filing ซึ่งบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน (“FA”) ยื่นครั้งแรก

Filing ฉบับนับ 1 / Filing ฉบับมีผลใช้บังคับ : แบบ filing ซึ่ง FA ได้แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลที่มีสาระสำคัญในส่วนต่าง ๆ ให้ครบถ้วนตามที่กำหนดในประกาศแล้ว ยกเว้นข้อมูลส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ ที่ยังไม่สมบูรณ์ / ส่วนแบบ filing ฉบับมีผลใช้บังคับ เป็นแบบ filing ซึ่ง FA ได้เพิ่มเติมข้อมูลทุกส่วนครบถ้วนแล้ว

หัวข้อ
 
Filing ฉบับแรก
 
Filing ฉบับนับ 1 / Filing ฉบับมีผลใช้บังคับ
 
 
*download all files
*download all files
ปกหน้า
19 พฤษภาคม 2559  22 กันยายน 2559 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)
19 พฤษภาคม 2559  22 กันยายน 2559 
ส่วนที่ 2.1 วัตถุประสงค์การใช้เงิน
19 พฤษภาคม 2559  22 กันยายน 2559 
ส่วนที่ 2.2 การประกอบธุรกิจ
   
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
19 พฤษภาคม 2559  22 กันยายน 2559 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
19 พฤษภาคม 2559  22 กันยายน 2559 
ปัจจัยความเสี่ยง
19 พฤษภาคม 2559  22 กันยายน 2559 
การวิจัยและพัฒนา
19 พฤษภาคม 2559  22 กันยายน 2559 
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
19 พฤษภาคม 2559  22 กันยายน 2559 
โครงการในอนาคต
19 พฤษภาคม 2559  22 กันยายน 2559 
ข้อพิพาททางกฎหมาย
19 พฤษภาคม 2559  22 กันยายน 2559 
ข้อมูลสำคัญอื่น
19 พฤษภาคม 2559  22 กันยายน 2559 
ส่วนที่ 2.3 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
   
ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
19 พฤษภาคม 2559  22 กันยายน 2559 
โครงสร้างการจัดการ
19 พฤษภาคม 2559  22 กันยายน 2559 
การกำกับดูแลกิจการ
19 พฤษภาคม 2559  22 กันยายน 2559 
ความรับผิดชอบต่อสังคม
19 พฤษภาคม 2559  22 กันยายน 2559 
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
19 พฤษภาคม 2559  22 กันยายน 2559 
รายการระหว่างกัน
19 พฤษภาคม 2559  22 กันยายน 2559 
ส่วนที่ 2.4 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
   
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
19 พฤษภาคม 2559  22 กันยายน 2559 
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
19 พฤษภาคม 2559  22 กันยายน 2559 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
   
รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
19 พฤษภาคม 2559  19 พฤษภาคม 2559 
ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
19 พฤษภาคม 2559  19 พฤษภาคม 2559 
ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
19 พฤษภาคม 2559  19 พฤษภาคม 2559 
ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย
19 พฤษภาคม 2559  19 พฤษภาคม 2559 
ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
19 พฤษภาคม 2559  19 พฤษภาคม 2559 
การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร
19 พฤษภาคม 2559  19 พฤษภาคม 2559 
ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
19 พฤษภาคม 2559  19 พฤษภาคม 2559 
เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
19 พฤษภาคม 2559  22 กันยายน 2559 
เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
19 พฤษภาคม 2559  22 กันยายน 2559 
เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)
19 พฤษภาคม 2559  19 พฤษภาคม 2559 
เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(งวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559)
19 พฤษภาคม 2559  22 กันยายน 2559 
เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(งบการเงินเสมือน สำหรับงวดบัญชีปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เทียบปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557)
19 พฤษภาคม 2559  19 พฤษภาคม 2559 
เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(งบการเงิน สำหรับงวดบัญชีปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 (วันท)
19 พฤษภาคม 2559  19 พฤษภาคม 2559 
เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(งบการเงิน Management สำหรับงวดบัญชีปี 2557 เทียบงวดบัญชีปี 2556)
19 พฤษภาคม 2559  19 พฤษภาคม 2559 
เอกสารแนบ 1(งบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีวันที่ 1 ตุลาคม 2557 (วันที่ควบรวมกิจการ) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557)
19 พฤษภาคม 2559  19 พฤษภาคม 2559 
เอกสารแนบ 2(งบการเงินระหว่างกาล งวด 9 เดือน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 (ก่อนควบรวมก)
19 พฤษภาคม 2559  19 พฤษภาคม 2559 
เอกสารแนบ 3(งบการเงิน สำหรับงวดบัญชีปี 2556 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (ก่อนควบรวมกิจการ))
19 พฤษภาคม 2559  19 พฤษภาคม 2559 
เอกสารแนบ 4(งบการเงินปี 2557 และรายงานการให้ความเชื่อมั่นฯ)
22 กันยายน 2559 

สรุปคำถามจากสำนักงาน และคำชี้แจงจากบริษัท / FA
กรณีสำนักงานมีประเด็นคำถามเพิ่มเติม (นอกเหนือจากคำถามที่สำนักงานได้มีคำถาม และ บริษัท หรือ FA ได้ตอบคำถามและอธิบายข้อมูลเพิ่มเติมตามประเด็นคำถามดังกล่าว ในแบบ filing version มี highlight และคำอธิบายแล้ว) และ บริษัท หรือ FA ไม่แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลในแบบ filing
Q : คำถามจากสำนักงาน - ไม่มี - 
A : คำชี้แจงจากบริษัท - ไม่มี -